Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-795
290 åä.õð.
1966–1974 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1622,
25 åä.õð.,
1937–1946 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìóêîìîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è ýëåâàòîðîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1466
316 åä.õð.,
1937–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1616,
287 åä.õð.,
1946–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìÿñîõîëîäèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1621,
43 åä.õð.,
1936–1946 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ îâöåâîä÷åñêèõ ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-817
366 åä.õð.
1934–1940 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ïèùåâîé è ëåãêîé ïðîìûø-ëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1624,
25 åä.õð.,
1953–1954 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1619,
1361 åä.õð.,
1948–1986 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ïðîìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1620,
131 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñàõàðíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1618,
71 åä.õð.,
1945–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñîâõîçîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1474
893 åä.õð.,
1934–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñïèðòîâîäî÷íîé è âèíîäåëü-÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1374
58 åä.õð.,
1937–1947 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñïèðòîâîäî÷íîé ïðîìûøëåí-íîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1614,
5 åä.õð.,
1948–1949 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñòðîèòåëåé ëåãêîé, ïèùåâîé è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-534
97 åä.õð.
1934–1939 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1653,
521 åä.õð.,
1946–1974 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèé òÿæåëîé èíäóñòðèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1652,
256 åä.õð.,
1940–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2032,
189 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ òåêñòèëüíîé è ëåãêîé ïðî-ìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2091,
355 åä.õð.,
1966–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1583,
347 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ øâåéíîé è òðèêîòàæíîé ïðî-ìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1613,
62 åä.õð.,
1949–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ øîññåéíîãî è ãèäðîòåõíè÷å-ñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1243
303 åä.õð.
1934–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ýëåêòðîñòàíöèé è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1597,
345 åä.õð.,
1951–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ õëåáîïåêàðíîé ïðîìûøëåí-íîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1617,
77 åä.õð.,
1935–1948 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèõ ðàáîòíèêîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1389
177 åä.õð.,
1947–1955 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò Äîáðîâîëüíîãî îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ àâèàöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÄÎÑÀÂ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1804,
322 åä.õð.,
1948–1951 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò Äîáðîâîëüíîãî îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ àðìèè (ÄÎÑÀÐÌ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1803,
299 åä.õð.,
1948–1951 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò Äîáðîâîëüíîãî îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ âîåííî-ìîðñêîìó ôëîòó Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÄÎÑÔËÎÒ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1805,
844 åä.õð.,
1948–1951 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ îáîðîíå è àâèàöèîííî-õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌ) Ô. Ð-1802,
2176 åä.õð.,
1927–1948 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Îáùåñòâà ñïàñåíèÿ íà âîäàõ «Îñâîä» – Îáùåñòâî ñïåñàíèÿ íà âîäàõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2143,
329 åä.õð.,
1970–1997 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò ìåæêîëõîçíûõ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (Êàçìåæêîëõîçñòðîé) ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1154
384 åä.õð.
1967–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò ïî òóðèçìó è ýêñêóðñèÿì – Õîëäèíãîâàÿ àêöèîíåðíàÿ êîìïàíèÿ «Ïðîôòóð», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2106,
2426 åä.õð.,
1952–1993 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò ïî óïðàâëåíèþ êóðîðòàìè ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1530,
1719 åä.õð.,
1932–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ «Êàçñîôïðîô», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1655,
6863 åä.õð.,
1948–1985 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Ñòóäåí÷åñêîãî äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Áóðåâåñòíèê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2089,
103 åä.õð.,
1959–1976 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Âñåñîþçíîãî äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Òðóäîâûå ðåçåðâû», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2100,
457 åä.õð.,
1955–1974 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà èçîáðåòàòåëåé è ðàöèîíàëèçàòîðîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1834,
1101 åä.õð.,
1958–1976 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Êîëõîçíèê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2138,
11 åä.õð.,
1953–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Êðàñíîå Çíàìÿ», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1603,
91 åä.õð.,
1946–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Áóðåâåñòíèê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1670,
169 åä.õð.,
1940–1987 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Íàóêà», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1672,
60 åä.õð.,
1947–1955 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң , ң - Ққ ң ii i әiiiң ii.
Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ i. әii ұғ Қ .

Барлығын көрсету
 
- neon-group