Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Òåððèòîðèàëüíûé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò «Àëìà-Àòàñïåöñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1817,
205 åä.õð.,
1961–1963 ãã.
Òèïîãðàôèÿ Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ Êàçàõñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èçäàòåëüñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-1901,
97 åä.õð.,
1924–1928 ãã.
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïðè Ìèíèñòåðñòâå âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1970,
107 åä.õð.,
1960–1975 ãã.
Òðàíñïîðòíîå óïðàâëåíèå Òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííîãî óïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-941
8 åä.õð.
1938–1941 ãã.
Òðåñò àâòîðåìîíòíûõ ïðåäïðèÿòèé «Êàçàâòîðåìîíò» Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Êà-çàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2099,
344 åä.õð.,
1955–1973 ãã.
Òðåñò æåëåçíîäîðîæíûõ ðåñòîðàíîâ è áóôåòîâ Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-201
2063 åä.õð.
1933–1957 ãã.
Òðåñò «Êàçìåõàíîìîíòàæ» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2102,
395 åä.õð.,
1955–1973 ãã.
Òðåñò «Êàçòåïëîèçîëÿöèÿ» Ìèíèñòåðñòâà ìîíòàæíûõ è ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2127,
466 åä.õð.,
1957–1965 ãã.
Òðåñò «Ìåäñòðîé» Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1486,
42 åä.õð.,
1937–1939 ãã.
Òðåñò ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà «Îðãòåõäîðñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíûõ äî-ðîã, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2187,
115 åä.õð.,
1970–1975 ãã.
Òðåñò ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé â ãîðîäàõ Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Êàçâîäîêàíàëñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1815,
357 åä.õð.,
1958–1961 ãã.
Òðåñò ïî ñòðîèòåëüñòâó ìîñòîâûõ, ïðîìûøëåííûõ, äîðîæíûõ è ãðàæäàíñêèõ îáúåêòîâ Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Ìîñòîïðîìäîðñòðîé), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1157
107 åä.õð.
1966–1970 ãã.
Òðåòèé ñîþçíî-ñåëüñêèé ñòðîèòåëüíûé òðåñò 3-ãî Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òðåñòà ïî ñòðîèòåëüñòâó â îáîáùåñòâëåííîì ñåêòîðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà. Ô. Ð-623
58 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Òóðãàéñêèé ãóáåðíñêèé êîìèññàðèàò ïðîäîâîëüñòâèÿ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1194
228 åä.õð.
1919–1920 ãã.
Òóðãàéñêèé îáëàñòíîé âîåííûé êîìèññàðèàò, ã. Òóðãàé Ô. Ð-16
6 åä.õð.
1918–1919 ãã.
Òóðãàéñêèé îáëàñòíîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ, êðàñíîàðìåéñêèõ è êèðãèçñêèõ äåïóòàòîâ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-19
18 åä.õð.
1917–1920 ãã.
Òóðêåñòàíñêèé óåçäíî-ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿí-ñêèõ äåïóòàòîâ Ñûð-Äàðüèíñêîé îáëàñòè Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òóðêåñòàí Ô. Ð-7
5 åä.õð.
1917–1918 ãã.
Óäàðíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé è ëåñíîé òåõíèêóì Ãëàâíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-870
230 åä.õð.
1920–1922 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Êèøå÷íîé êîíòîðû Ãîñóäàðñòâåííîé èìïîðòíî-ýêñïîðòíîé òîðãîâîé êîíòîðû ïî Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ (Êèøïðîìòîðã), ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1026
2 åä.õð.
1923–1925 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1575,
136 åä.õð.,
1934–1936 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé âîåííî-ðåâîëþöèîííîãî ñîâåòà Òóðêåñòàíñêîãî ôðîíòà â Ñåìèðå÷üå, ã. Âåðíûé Ô. Ð-109
26 åä.õð.
1920 ã.
Óïîëíîìî÷åííûé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìîëî÷íîé èíñïåêöèè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-802
165 åä.õð.
1928–1956 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Ãîñóäàðñòâåííîãî ðèñîâîãî òðåñòà ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2031,
12 åä.õð.,
1930–1931 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà æåëåçíîäîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìåòðîïîëèòåíà íà Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãå, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1427
42 åä.õð.,
1935–1936 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà êèíî-ôîòî-ðàáîòíèêîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1401
17 åä.õð.,
1934–1936 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1436
19 åä.õð.,
1924–1925 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ îâîùíûõ ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñòàíó, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-882
55 åä.õð.
1935–1936 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Ñîâåòà ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1709,
194 åä.õð.,
1943–1965 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Ñîâåòà ïî äåëàì ðåëèãèé ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2079,
326 åä.õð.,
1966–1991 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Ñîâåòà ïî äåëàì ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1711,
221 åä.õð.,
1944–1965 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî êðàåâîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ â Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíå, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1529,
2 åä.õð.,
1934–1938 ãã.
Óïîëíîìî÷åííûé Âñåñîþçíîãî Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1360
122 åä.õð.,
1946–1948 ãã.
Óïðàâëåíèå 3-ãî ãîñóäàðñòâåííîãî Îáùåñîþçíîãî òðåñòà ïî ñòðîèòåëüñòâó â îáîáùåñòâëåííîì ñåêòî-ðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Êàçñåëüñòîé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-621
60 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Óïðàâëåíèå Êàçàõñêîãî ãîðíîãî íàäçîðà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-916
311 åä.õð.
1929–1938 ãã.
Óïðàâëåíèå Êàçàõñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èððèãàöèîííî-ñòðîèòåëüíîãî òðåñòà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ «Êàçâîäñòðîé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1064
1 åä.õð.
1931–1932 ãã.
Óïðàâëåíèå Êàçàõñòàíñêîãî îêðóãà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïî íàäçîðó çà áåçîïàñíûì âåäåíèåì ðàáîò â ïðîìûøëåííîñòè è ãîðíîìó íàäçîðó, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1696,
279 åä.õð.,
1948–1958 ãã.
Óïðàâëåíèå Êèðãèçñêîé êèøå÷íîé õëàäîáîéíè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîäîâîëüñòâèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-291
234 åä.õð.
1921–1925 ãã.
Óïðàâëåíèå Ïðèêàñïèéñêîãî ãîðíîãî îêðóãà Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Ãóðüåâ Ô. Ð-823
80 åä.õð.
1920–1929 ãã.
Óïðàâëåíèå àâòîòðàíñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1765,
603 åä.õð.,
1939–1959 ãã.
Óïðàâëåíèå âîäíîãî õîçÿéñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-530
876 åä.õð.
1923–1940 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group