Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

ң !
Қ -ң қ қң құ ...
04-11-2021

. ң 180 ғ
, , ққ! Ққң ө ғ ң ұ ү...
28-10-2021

Қққ ң 25 ғ
Қққ 25 . ң үң 1996...
03-08-2021


ѲͲҢ в
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèëàðìîíèÿ èìåíè Äæàìáóëà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1823,
1428 åä.õð.,
1957–1970 ãã.
Êàçàõñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ èìåíè Ò. Ã. Øåâ÷åíêî Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1792,
1009 åä.õð.,
1934–1976 ãã.
Êàçàõñêàÿ çîíàëüíàÿ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêàÿ êîíòîðà «Êàçñåëüýëåêòðîïðîåêò» Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî òðåñòà «Ãëàâñåëüýëåêòðî» Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1687,
22 åä.õð.,
1948–1951 ãã.
Êàçàõñêàÿ èíñïåêöèÿ «Ãîññåëüýíåðãîíàäçîð» Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1642,
73 åä.õð.,
1948–1957 ãã.
Êàçàõñêàÿ êîíòîðà ïî ñáûòó ïðîäóêòîâ ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ñáûòó ïðîäóêòîâ ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàáæåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1108
47 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Êàçàõñêàÿ êîíòîðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ñáûòó ïðîäóêöèè îáùåãî ìàøèíîñòðîåíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà îáùåãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-812
70 åä.õð.
1934–1941 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ àâòîíîìíàÿ æèâîòíîâîä÷åñêî-ñîâõîçíàÿ ñåêöèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ ïðè Êàçàõñêîì êðàåâîì ñîþçå ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-833
223 åä.õð.
1931–1935 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ çàãîòîâèòåëüíàÿ êîíòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî òðåñòà äóáèëüíî-ýêñòðàêòîâîé ïðîìûø-ëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ (Äóáèòåëü), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-751
55 åä.õð.
1929–1934 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ çàêóïî÷íàÿ êîíòîðà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàáæåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1212
35 åä.õð.
1932–1933 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êàññà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Íà-ðîäíîãî êîìèññàðèàòà òðóäà ÐÑÔÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-736
258 åä.õð.
1923–1933 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîìèññèÿ èñïîëíåíèÿ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1178
50 åä.õð.
1931–1933 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîìèññèÿ ñîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîìó êðåäèòó è ñáåðåãàòåëüíîìó äåëó ïðè Öåí-òðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-663
30 åä.õð.
1930–1935 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Ðóññêî-Àâñòðèéñêîãî òîðãîâîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-772
51 åä.õð.
1927–1929 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïî êóëüòèâèðîâàíèþ è ïðîìûøëåííîé îáðàáîòêå êåíàôà ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-478
128 åä.õð.
1929–1931 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà «Êàçêîîïñûðüå» ïðè Ñîþçå ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1518,
1 åä.õð.,
1936–1938 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà «Êàçêðàéïëîäîîâîù» ïðè Ïðåçèäèóìå Êàçàõñêîãî êðàåâîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1512,
3 åä.õð.,
1935–1937 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà ïî çàãîòîâêå âòîðîñòåïåííîãî ýêñïîðòíîãî ñûðüÿ è íîâûõ âèäîâ ýêñïîðíûõ òîâàðîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ «Êàççàãîòýêñïîðò» Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ýêñïîðòíîãî ñûðüÿ «Ñîþççàãîòýêñïîðò» Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-773
258 åä.õð.
1929–1933 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà ïî çàãîòîâêå è ñáûòó ëîøàäåé è âåðáëþäîâ ïðè Óïðàâëåíèè êîíåâîäñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1131
157 åä.õð.
1931–1941 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà ïî çàãîòîâêå ñêîòà, êîæ, øåðñòè è ïóõà Ðîññèéñêîãî ñðåäíå-àçèàòñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññðåäàç», ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-981
8 åä.õð.
1925–1926 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà ñáûòîâîãî óïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ òåêñòèëüíîé ïðîìûø-ëåííîñòè «Ñáûòòåêñòèëü» ïðè Âûñøåì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-336
85 åä.õð.
1928–1931 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêå, ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå è ñíàáæåíèþ øåðñòåîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè øåðñòüþ è äðóãèìè âèäàìè ñûðüÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1209
334 åä.õð.
1932–1940 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîðìîâîé ïðîìûøëåííîñòè è êîìáèêîðìîâîãî äåëà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàáæåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-776
47 åä.õð.
1930–1932 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàáæåíèÿ ÑÑÑÐ (Êàçêðàéêîíòîðàñîþçìÿñî), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1116
925 åä.õð.
1928–1932 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ñíàáæåíèþ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ñðåäñòâàìè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1127
55 åä.õð.
1924–1936 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ñíàáæåíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì èíâåíòàðåì Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1005
25 åä.õð.
1924–1932 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî òîðãîâëå ñ èíîñòðàíöàìè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-674
21 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ øåðñòÿíîé è âàëÿëüíî-âîéëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1121
41 åä.õð.
1928–1931 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îòðàñëåâîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó ïëîäîîâîùåé Öåíòðàëüíîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-193
11 åä.õð.
1934–1935 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî ýêñïîðòíîãî îáúåäèíåíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-732
62 åä.õð.
1933–1936 ãã.
Êàçàõñêàÿ êðàåâàÿ ýíåðãîïðîìûøëåííàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîíòîðà Êàçàõñêîãî êðàåâîãî îáúåäèíåíèÿ ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ìèíåðàëüíîãî ïðîèñ-õîæäåíèÿ è íîâûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçýíåðãîïðîìñòðîé), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1024
208 åä.õð.
1929–1931 ãã.
Êàçàõñêàÿ îðäåíà Ëåíèíà æåëåçíàÿ äîðîãà Ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ – Ðåñïóáëèêàíñêîå ãîñó-äàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàçàõñòàí Òåìèð æîëû», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1766,
11739 åä.õð.,
1948–1991 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ àãðîëåñîìåëèîðàòèâíàÿ ýêñïåäèöèÿ ñîþçíîãî òðåñòà «Àãðîëåñïðîåêò» ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1484,
61 åä.õð.,
1949–1953 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà îáúåäèíåíèé, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé õèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ôîñôîð», Àëìà-Àòà Ô. Ð-2193,
1040 åä.õð.,
1970–1991 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ áðóöåëëåçíàÿ ñòàíöèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1632,
278 åä.õð.,
1938–1955 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ äèðåêöèÿ Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ñêëàäñêîãî è òðàíñïîðòíî-ýêñïå-äèöèîííîãî äåëà ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ (Êàçñîþçòðàíñ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-760
765 åä.õð.
1927–1939 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Áàíêà äîëãîñðî÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1928,
236 åä.õð.,
1934–1959 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ïðîìûøëåííîãî áàíêà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1128
670 åä.õð.
1932–1958 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà âåòåðèíàðíîãî ñíàáæåíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1167
47 åä.õð.
1934–1943 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ ïëîäîïèòîìíèêîâ «Ãîñïëîäïèòîìíèê» Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1764,
379 åä.õð.,
1941–1957 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà «Êàçêèíîñíàá» Ìèíèñòåðñòâà êèíåìàòîãðàôèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1790,
178 åä.õð.,
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà «Êàçêèíîñíàá» Ìèíèñòåð¬ñòâà êèíåìàòîãðàôèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group