Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

ң !
Қ -ң қ қң құ ...
04-11-2021

. ң 180 ғ
, , ққ! Ққң ө ғ ң ұ ү...
28-10-2021

Қққ ң 25 ғ
Қққ 25 . ң үң 1996...
03-08-2021


ѲͲҢ в
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ñòðîèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ÑÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-131
492 åä.õð.
1925–1931 ãã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà òåêñòèëüùèêîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1312
2 åä.õð
1930 ã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà òðàíñïîðòíûõ ðàáî÷èõ ÑÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-178
211 åä.õð.
1923–1928 ãã.
Êàçàõñêîå Àñòðàõàíñêî-Àäàåâñêîå ãóáåðíñêîå îòäåëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïîðòíî-èìïîðòíîé òîðãîâîé êîíòîðû ÐÑÔÑÐ (îòäåëåíèå «Êàçãîñòîðã»), ã. Àñòðàõàíü Ô. Ð-1953,
142 åä.õð.,
1922–1926 ãã.
Êàéêàí-Ìàòàéñêàÿ ïðîèçâîäñòâåííî-îõîòíè÷üÿ ñòàíöèÿ Ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ Ô. Ð-1520,
1 åä.õð.,
1941–1942 ãã.
Êàðãàëèíñêàÿ òîðãîâî-êîîïåðàòèâíàÿ øêîëà Ó÷åáíîãî êîìáèíàòà Ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Êàðãàëû Ô. Ð-1503,
22 åä.õð.,
1940–1941 ãã.
Êàðòû è ïëàíû ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Êàçàõñòàíà Ô. Ð-1256
321 åä.õð.
1854–1934 ãã.
Êàñïèéñêèé ðûáîïðîìûøëåííûé òðåñò Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àñòðàõàíü Ô. Ð-285
386 åä.õð.
1921–1927 ãã.
Êàññà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ïðè óïðàâëåíèè Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-240
49 åä.õð.
1928–1934 ãã.
Êèíîñòóäèÿ «Êàçàõôèëüì» Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî êèíåìàòîãðàôèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1708,
5663 åä.õð.,
1941–1980 ãã.
Êèðãèçñêàÿ êðàåâàÿ âîåííàÿ êîìèññèÿ ïî îõîòå è ðûáîëîâñòâó Êèðãèçñêîãî êðàåâîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1098
3 åä.õð.
1922–1924 ãã.
Êèðãèçñêàÿ îáëàñòíàÿ ïóøíî-ñûðüåâàÿ êîíòîðà Êèðãèçñêîãî êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èìïîðòíî-ýêñïîðòíîé òîðãîâîé êîíòîðû, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1029
2 åä.õð.
1924–1925 ãã.
Êèðãèçñêèå êðàåâûå êóðñû èíñòðóêòîðîâ ñïîðòà è äîïðèçûâíîé ïîäãîòîâêè Êèðãèçñêîãî êðàåâîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1272
19 åä.õð.
1920–1921 ãã.
Êèðãèçñêèé êðàåâîé êîìèòåò Îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ æåðòâàì èíòåðâåíöèè, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-39
20 åä.õð.
1924–1925 ãã.
Êèðãèçñêîå êðàåâîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîäîâîëüñòâåííîå áþðî ïðè ýêîíîìè÷åñêîì îòäåëåíèè Êèðãèçñêîãî Ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ «Êðàéñåëüõîçïðîäóêòû», ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-406
165 åä.õð.
1919–1922 ãã.
Êèðãèçñêîå óïðàâëåíèå ãîðíîãî íàäçîðà Ãîðíîãî óïðàâëåíèÿ Êèðãèçñêîãî ïðîìûøëåííîãî áþðî, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-917
65 åä.õð.
1922–1924 ãã.
Êèðãèçñêîå óïðàâëåíèå ïî äåëàì êóñòàðíîé è ìåëêîé ïðîìûøëåííîñòè ïðîìûñëîâîé êîîïåðàöèè (Êèðêóñòïðîì), ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-912
3 åä.õð.
1922 ã.
Êîëáàñíî-ìûëîâàðåííîå ïðîèçâîäñòâî Êàçàõñêîãî êðàåâîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1509,
2 åä.õð.,
1934 ã.
Êîëëåãèÿ âûñøåãî êîíòðîëÿ ïî çåìåëüíûì ñïîðàì ïðè Ïðåçèäèóìå Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-280
442 åä.õð.
1922–1930 ãã.
Êîëëåêöèÿ êàðò ïî çåìëåóñòðîéñòâó Àêìîëèíñêîé îáëàñòè Ô. Ð-2165,
279 åä.õð.,
1922–1938 ãã.
Êîëëåêöèÿ êîïèé äîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè Êàçàõñòàíà, ïîñòóïèâøèõ èç çàðóáåæíûõ àðõèâîâ Ô. Ð-2300,
864 åä.õð.,
1722–2004 ãã.
Êîìèññàðèàò Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Òóðãàéñêîé îáëàñòè, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-20
51 åä.õð.
1918 ã.
Êîìèññàðèàò ôèíàíñîâ Òóðãàéñêîé îáëàñòè, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1369
3 åä.õð.,
1918–1919 ãã.
Êîìèññèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1677,
955 åä.õð.,
1958–1963 ãã.
Êîìèññèÿ ïî ëèêâèäàöèè êèðãèçñêî-éîìóäñêîãî êîíôëèêòîâ, ã. Êðàñíîâîäñê. Ô. Ð-1351
1 åä.õð.,
1923 ã.
Êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ðàñïîðÿæåíèþ ôîíäîì èìåíè Â. È. Ëåíèíà ïîìîùè áåñïðèçîðíûì äå-òÿì ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-885
23 åä.õð.
1925–1937 ãã.
Êîìèññèÿ ïî óëó÷øåíèþ áûòà ïðîëåòàðñêîãî ñòóäåí÷åñòâà ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-927
6 åä.õð.
1924–1925 ãã.
Êîìèññèÿ ñîäåéñòâèÿ ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-627
25 åä.õð.
1923–1926 ãã.
Êîìèññèÿ ñîäåéñòâèÿ ó÷åíûì ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (ÊÑÓ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1201
4 åä.õð.
1932–1933 ãã.
Êîìèòåò Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Êîìèòåò Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2029,
14005 åä.õð.,
1966–1991 ãã.
Êîìèòåò ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êàçàõñòàíà è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1878,
720 åä.õð.,
1963–1965 ãã.
Êîìèòåò ïî äåëàì êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1876,
380 åä.õð.,
1945–1953 ãã.
Êîìèòåò ïî îñåäàíèþ è õîçÿéñòâåííîìó óñòðîéñòâó îòêî÷åâíèêîâ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1179
261 åä.õð.
1929–1935 ãã.
Êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ òðóäîâîé ïîâèííîñòè «Êîìòðóä» ïðè Ðåâîëþöèîííîì êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ Êèðãèçñêèì êðàåì, ã. Îðåíáóðã. Ô. Ð-1346
5 åä.õð
1920 ã.
Êîìèòåò ïî ñîîðóæåíèþ Íàðîäíîãî äîìà èìåíè Â.È. Ëåíèíà ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êî-ìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-662
12 åä.õð.
1925–1928 ãã.
Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó â ãîðîäå Êçûë-Îðäà ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-940
22 åä.õð.
1925–1926 ãã.
Êîìèòåò ïî óëó÷øåíèþ òðóäà è áûòà òðóäÿùèõñÿ æåíùèí ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-248
72 åä.õð.
1926–1931 ãã.
Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1691,
3512 åä.õð.,
Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëü¬òóðå è ñïîðòó ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Êîìèòåò ïðîìûñëîâîé êîîïåðàöèè è êóñòàðíîé ïðîìûøëåííîñòè ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1177
34 åä.õð.
1930–1935 ãã.
Êîíñêî-âåðáëþæíèé äîïàñ ïðè Êèðãèçñêîì êðàåâîì âîåííîì êîìèññàðèàòå, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1282
10 åä.õð.
1919–1921 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group