Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà êóëüòóðíîé ñâÿçè ñ çàãðàíèöåé «Âîêñ» – Îáùåñòâî äðóæ-áû è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1808,
1212 åä.õð.,
1947–1990 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ðàçâåäåíèþ, ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå, êîòîíèçàöèè è ïðîìûøëåííîìó èñïîëüçîâàíèþ ëóáÿíîãî ñûðüÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ ïî Èëè-Áàëõàøñêîìó ðàéîíó Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Ñîþçíîâëóáîáúåäèíåíèå), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-366
357 åä.õð.
1928–1934 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîé àññîöèàöèè èíæåíåðîâ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-986
6 åä.õð.
1927–1928 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïî ïîäãîòîâêå ðàáî÷åé è îðãàíèçàòîðñêîé ñèëû è óñòà-íîâêå ðàáîò íà ïðåäïðèÿòèÿõ (ìåòîäîì Öåíòðàëüíîãî èíñòèòóòà òðóäà) («Óñòàíîâêà»), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-691
193 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Êàçàõñêîå ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâîå îáúåäèíåíèå ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû è ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèè «Êàçàõïðîìñáûò» Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñîþçðûáïðîìñáûò» Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2242,
203 åä.õð.,
1976–1986 ãã.
Êàçàõñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå ãåîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ïî ãèäðîãåîëîãè÷åñêèì ðàáîòàì «Êàçãèäðî-ãåîëîãèÿ» Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1969,
2102 åä.õð.,
1958–1987 ãã.
Êàçàõñêîå ïðîìûøëåííîå êîæåâåííî-îáóâíîå îáúåäèíåíèå «Êàçêîæîáóâüïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2226,
915 åä.õð.,
1975–1988 ãã.
Êàçàõñêîå ïðîìûøëåííîå òåêñòèëüíîå îáúåäèíåíèå «Êàçòåêñòèëüïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2228,
781 åä.õð.,
Êàçàõñêîå ïðîìûøëåííîå òåêñòèëüíîå îáúåäèíåíèå «Êàçòåêñòèëüïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðî-ìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Êàçàõñêîå ïðîìûøëåííîå òðèêîòàæíîå îáúåäèíåíèå «Êàçòðèêîòàæïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðî-ìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2224,
950 åä.õð.,
1975–1988 ãã.
Êàçàõñêîå ïðîìûøëåííîå øâåéíîå îáúåäèíåíèå «Êàçøâåéïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2227,
880 åä.õð.,
1975–1988 ãã.
Êàçàõñêîå ðàéîííîå óïðàâëåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1042
218 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Êàçàõñêîå ðàéîííîå óïðàâëåíèå Öåíòðàëüíîãî ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñïèðòîâîé ìîíîïîëèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1016
10 åä.õð.
1925–1929 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå Ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1838,
274 åä.õð.,
1955–1975 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå áþðî ïðîäîâîëüñòâåííûõ è ïðîìòîâàðíûõ êàðòî÷åê Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1609,
44 åä.õð.,
1942–1947 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ âîäíîãî òðàíñïîðòà è îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ ïóòÿõ (Êàçîñâîä), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1117
194 åä.õð.
1939–1943 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îáúåäèíåíèå «Ñîðòñåìîâîù» Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñîþçñîðòñåìîâîù» Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2001,
375 åä.õð.,
1941–1973
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îáúåäèíåíèå ïî çàãîòîâêå ïëåìåííîãî ñêîòà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Êàçæèâîáúåäèíåíèå), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1426
768 åä.õð.,
1934–1976 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îòäåëåíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è øîññåéíûõ äîðîã Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1867,
1197 åä.õð.,
1940–1955 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîãî àãåíòñòâà ïî àâòîðñêèì ïðàâàì ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-210
569 åä.õð.
1940–1991 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêàì è ñíàáæåíèþ ïðîìûøëåííîñòè êîæåâåííûì ñûðüåì Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåãêîé ïðî-ìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1139
306 åä.õð.
1929–1939 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíòîðû Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíóòðåííåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ ïî îïòîâî-ðîçíè÷íîé òîðãîâëå ìåõîâûìè èçäåëèÿìè «Ñîþçìåõòîðã», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1735,
44 åä.õð.,
1935–1941 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2188,
29 åä.õð.,
1968–1974 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1768,
40 åä.õð.,
1966–1970 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2154,
38 åä.õð.,
1959–1967 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-807
179 åä.õð.
1957–1975 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1963,
242 åä.õð.,
1960–1980 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Âñåñîþçíîãî õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà èìåíè Ä. È. Ìåíäåëååâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2132,
137 åä.õð.,
1962–1979 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîèçâîäñòâåííî-çàãîòîâèòåëüíîå îáúåäèíåíèå Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó âòîðè÷íûõ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ «Êàçâòîð÷åðìåò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1552,
566 åä.õð.,
1958–1972 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîèçâîäñòâåííî-çàãîòîâèòåëüíîå óïðàâëåíèå «Êàçâòîðöâåòìåò» ïðè Âñåñîþçíîì îáúåäèíåíèè ïî çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå âòîðè÷íûõ öâåòíûõ ìåòàëëîâ «Ñîþçâòîðöâåòìåò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1674,
412 åä.õð.,
1950–1970 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîèçâîäñòâåííî-çàãîòîâèòåëüíîå óïðàâëåíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó âòîðè÷íûõ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ ÑÑÑÐ «Ãëàââòîð÷åðìåò» Ìèíèñòåðñòâà ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1257
86 åä.õð.
1946–1957 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëåíèå ìàøèííî-ñåíîêîñíûõ ñòàíöèé Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1007
54 åä.õð.
1920–1934 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëåíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ñíàáæåíèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ëå-ñîìàòåðèàëàìè è äðîâàìè «Ãëàâñíàáëåñ» ïðè Ìèíèñòåðñòâå ëåñíîé è áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1496,
19 åä.õð.,
1939–1953 ãã.
Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ñòàíäàðòîâ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñò-ðîâ ÑÑÑÐ «Ãîññòàíäàðò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2002,
710 åä.õð.,
1933–1975 ãã.
Êàçàõñêîå ñåëèòðîâîå ðóäîóïðàâëåíèå Âîåííî-õèìè÷åñêîãî òðåñòà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Òóðêåñòàí Ô. Ð-1063
11 åä.õð.
1929–1934 ãã.
Êàçàõñêîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåçåðâîâ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ – Êàçàõñêîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ìàòåðèàëüíûì ðåçåðâàì ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ – Êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííûì ìàòåðèàëüíûì ðåçåðâàì ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1988,
1151 åä.õð.,
1938–1991 ãã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ãîðíîðàáî÷èõ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-153
392 åä.õð.
1920–1929 ãã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ëåñíûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáî÷èõ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-168
607 åä.õð.
1920–1930 ãã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-141
588 åä.õð.
1925–1934 ãã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè ÑÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà. Ô. Ð-179
71 åä.õð.
1924–1928 ãã.
Êàçàõñêîå Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ñîâåòñêèõ è òîðãîâûõ ñëóæàùèõ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-158
587 åä.õð.
1924–1930 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group