Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêî-Îðåíáóðãñêîå îòäåëåíèå Àêöèîíåðíîãî ñûðüåâîãî îáùåñòâà «Ñûðüå», ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1092
4 åä.õð.
1925–1927 ãã.
Êàçàõñêîå áþðî ïî ïîèñêàì êàó÷óêîíîñíûõ ðàñòåíèé ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-660
6 åä.õð.
1932 ã.
Êàçàõñêîå ãåîëîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè è îõðàíû íåäð Êàçàõñêîé ÑÑÐ – ÇÀÎ «Íàìûñ», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1403
8253 åä.õð.,
1927–1991 ãã.
Êàçàõñêîå ãîñóäàðñòâåííîå àêöèîíåðíîå ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâîå îáùåñòâî «Êàçñíàáñáûò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-965
13 åä.õð.
1931–1934 ãã.
Êàçàõñêîå ãîñóäàðñòâåííîå àêöèîíåðíîå òîðãîâîå îáùåñòâî ïðè Öåíòðàëüíîì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1032
78 åä.õð.
1923–1932 ãã.
Êàçàõñêîå ãîñóäàðñòâåííîå ãàñòðîëüíî-êîíöåðòíîå îáúåäèíåíèå «Êàçàõêîíöåðò» Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1990,
500 åä.õð.,
1960–1986 ãã.
Êàçàõñêîå ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïðè ÖÊ ÊÏ (á) Êàçàõñòàíà (Êàç-ãîñïîëèòèçäàò), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1384
40 åä.õð.,
1932–1941 ãã.
Êàçàõñêîå ãîñóäàðñòâåííîå îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè Óïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî Íà-ðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-597
444 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Êàçàõñêîå ãîñóäàðñòâåííîå òîðãîâî-çàãîòîâèòåëüíîå, ïðîèçâîäñòâåííîå ýêñïîðòíî-èìïîðòíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî (Êàçãîñòîðã), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1025
796 åä.õð.
1928–1932 ãã.
Êàçàõñêîå äîáðîâîëüíîå îáùåñòâî áîðüáû çà òðåçâîñòü, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2201,
188 åä.õð.,
1985–1990 ãã.
Êàçàõñêîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1219
2022 åä.õð.
1932–1991 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå èçäàòåëüñòâî Îáúåäèíåííîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî èçäàòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1386
72 åä.õð.,
1931–1936 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îáùåñòâî ïîìîùè èíâàëèäàì âîéíû, áîëüíûì, ðàíåíûì è äåìîáèëèçîâàííûì êðàñíîàðìåéöàì è ñåìüÿì ëèö, ïîãèáøèõ íà âîéíå è ñåìüÿì ïðèçâàííûõ â Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêóþ Êðàñíóþ Àðìèþ è ôëîò ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1371
9 åä.õð.,
1930–1932 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îáúåäèíåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçëåñïðîìõîç), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1035
14 åä.õð.
1928–1930 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îáúåäèíåíèå ïî çàãîòîâêå, ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå è ñáûòó æèâîòíîâîä÷åñêîãî ñû-ðüÿ, ïóøíèíû, óòèëÿ è äóáèòåëåé (Êàçæèâñûðüå), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1305
1 åä.õð
1931 ã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îáúåäèíåíèå ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ìèíåðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è íîâûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-205
75 åä.õð.
1930–1934 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-ðèàëîâ ìèíåðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è íîâûõ ñòðîéìàòåðèàëîâ «Êàçñòðîéîáúåäèíåíèå», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1423
65 åä.õð.,
1930–1931 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îòäåëåíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çåðíîâûõ ìàøèííî-òðàêòîðíûõ ñòàíöèé Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1003
247 åä.õð.
1930–1935 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îòäåëåíèå Âîåííî-íàó÷íîãî îáùåñòâà ïðè Êàçàõñêîì êðàåâîì âîåííîì êîìèññàðèàòå, Êçûë-Îðäà Ô. Ð-850
20 åä.õð.
1923–1926 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîãî òðåñòà ïî ñíàáæåíèþ çåðíîâûõ è æèâîòíîâîä÷åñêèõ ñîâåòñêèõ õîçÿéñòâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1017
3 åä.õð.
1928–1934 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå ïðàâëåíèå òîâàðèùåñòâà ïî çàãîòîâêå øåðñòè Âñåñîþçíîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-ñòâà «Øåðñòü» Âûñøåãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1085
12 åä.õð.
1927–1928 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå ïðîèçâîäñòâåííî-ïîòðåáèòåëüñêîå îáúåäèíåíèå èíâàëèäîâ ïðè Íàðîäíîì êîìèññà-ðèàòå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-771
17 åä.õð.
1925–1930 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå óïðàâëåíèå Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ñïèðòîâîäî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè «Ñîþçñïèðò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1015
5 åä.õð.
1931–1932 ãã.
Êàçàõñêîå êðàåâîå ýêñïåðòíîå ñîâåùàíèå ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1176
39 åä.õð.
1930–1935 ãã.
Êàçàõñêîå îáùåñòâî äðóçåé àâèàöèîííîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-652
41 åä.õð.
1924–1926 ãã.
Êàçàõñêîå îáùåñòâî ïî êóëüòóðíûì ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè çà ðóáåæîì (Îáùåñòâî «Îòàí») – Êàçàõñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îáùåñòâî ïî êóëüòóðíûì ñâÿçÿì è ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè (Îáùåñòâî Êàçàõñòàí), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2205,
224 åä.õð.,
1976–1992 ãã.
Êàçàõñêîå îáùåñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êðåäèòà Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî áàíêà ÐÑÔÑÐ «Êàçñåëü-õîçáàíê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-536
294 åä.õð.
1923–1930 ãã.
Êàçàõñêîå îáúåäèíåíèå êîëõîçíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ òîâàðíûõ ôåðì ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1001
80 åä.õð.
1929–1934 ãã.
Êàçàõñêîå îáúåäèíåíèå ïî ïðèåìêå, õðàíåíèþ, ïåðåðàáîòêå çåðíà è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð Ìèíèñòåðñòâà ïðîèçâîäñòâà è çàãîòîâîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Êàçõëåáîïðîäóêò), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2000,
645 åä.õð.,
1962–1964 ãã.
Êàçàõñêîå îáúåäèíåíèå ïî ïðîèçâîäñòâó äåòàëåé ê òðàêòîðàì è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ìàøèíàì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ «Ãëàâòðàêòîðîäåòàëü» Ìèíèñòåðñòâà òðàêòîðíîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1152
212 åä.õð.
1965–1972 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî êà÷åñòâó òåêñòèëüíîãî, êîæåâåííîãî è ïóøíî-ìåõîâîãî ñûðüÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ìåæðåñïóáëèêàíñêèì ïîñòàâêàì ñûðüÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè «Ñîþçãëàâëåãïðîìñûðü¸» ïðè Ìèíèñòåðñòâå ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2055,
251 åä.õð.,
1936–1968 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå «Ñîþçñòåêëîôàðôîð» Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ñòåêîëüíî-ôàðôîðîôàÿíñîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1625,
2 åä.õð.,
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå «Ñîþç¬ñòåêëîôàðôîð» Âñåñî¬þçíîãî îáúåäèíåíèÿ ñòåêîëüíî-ôàðôîðîôàÿíñîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå ñàíèòàðíîé ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1537,
125 åä.õð.,
1934–1956 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå ñàíèòàðíîé ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1577,
196 åä.õð.,
1939–1957 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Ìîñêîâñêîãî ïðîìûñëîâî-êîîïåðàòèâíîãî òîâàðèùåñòâà «Áåòîíïðîìñòðîé» ïðè Âñåðîññèéñêîì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-585
146 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Ìóçûêàëüíîãî ôîíäà ÑÑÑÐ ïðè Ñîþçå ñîâåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1839,
37 åä.õð.,
1940–1962 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ìàñëîáîéíîé è ìàðãàðèíîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1041
2 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî òðåñòà ïî îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè è ïîäãîòîâêå çåìåëüíûõ ôîíäîâ â Êàçàõñòàíå Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÐÑÔÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1132
597 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå ×óéñêîãî òðåñòà ïî ðàçâåäåíèþ è ïåðåðàáîòêå íîâûõ ëóáÿíûõ êóëüòóð è Óïðàâëåíèÿ ×óñòðîÿ Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òðåñòà íîâûõ ëóáÿíûõ âîëîêîí Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ (×óíîâîëóáòðåñò) Ô. Ð-989
57 åä.õð.
1930–1936 ãã.
Êàçàõñêîå îòäåëåíèå Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî áàíêà ÑÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-984
4 åä.õð.
1925 ã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group