Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ïèùåâèê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1623,
123 åä.õð.,
1937–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ìåäèê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1669,
159 åä.õð.,
1940–1955 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ìîëíèÿ», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1671,
21 åä.õð.,
1945–1960 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Èñêðà», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1667,
181 åä.õð.,
1938–1955 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ñïàðòàê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2054,
417 åä.õð.,
1941–1987 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ñòðîèòåëü», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1511,
70 åä.õð.,
1949–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Òðóä», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1668,
143 åä.õð.,
1946–1955 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Óðîæàé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2137,
11 åä.õð.,
1949–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò âîäîõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà «Êàçñîâõîçâîäñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ñîâõîçîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2007,
481 åä.õð.,
1936–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò ïî ñòðîèòåëüñòâó è ìîíòàæó ïðåäïðèÿòèé Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1868,
105 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò ïî ñòðîèòåëüñòâó è ýêñïëóàòàöèè âîäîõîçÿéñòâåííûõ ñîîðóæåíèé «Êàçáóðâîäñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2013,
94 åä.õð.,
1956–1962 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò ïî âîäîõîçÿéñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó «Êàçâîäñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1645,
132 åä.õð.,
1950–1955 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîèòåëüíûé òðåñò «Êàçìÿñîìîëñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1869,
373 åä.õð.,
1947–1985 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçìåòàëëîïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ìåñòíîé è òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1579,
575 åä.õð.,
1935–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1111
394 åä.õð.
1937–1939 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïëåìåííûõ çàâîäîâ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1705,
511 åä.õð.,
1959–1981 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïî çàãîòîâêå è ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå ëóáÿíûõ êóëüòóð «Êàçëóá-òðåñò» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1582,
174 åä.õð.,
1949–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïî çàãîòîâêå ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå è ôåðìåíòàöèè òàáà÷íîãî ñûðüÿ «Êàçòàáàêñûðüå» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ òàáà÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1590,
751 åä.õð.,
1930–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïî êèíîôèêàöèè è óïðàâëåíèþ ãîðîäñêîé, àóëüíîé è ñåëüñêîé êèíîñåòüþ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçêèíî), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1165
199 åä.õð.
1930–1937 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïî ïåðåðàáîòêå è ñáûòó ïëîäîâ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð «Êàçòîðãçàãîòïëîäòðåñò» Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1460
958 åä.õð.,
1930–1952 åä.õð.,
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Êàçñåëüïðîìñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1967,
66 åä.õð.,
1945–1955 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ñâåêëîñîâõîçîâ è ñàõàðíûõ çàâîäîâ Ìèíèñòåðñòâà ïðî-ìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1602,
2083 åä.õð.,
1932–1958 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ñîâõîçîâ è êîìáèíàòîâ ïòè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçñîâõîçïòè-öåïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1560,
764 åä.õð.,
1939–1952 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò øâåéíîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçøâåéòðåñò» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1542,
757 åä.õð.,
1943–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò õëåáîïåêàðíîé è ìàêàðîííîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1540,
1447 åä.õð.,
1933–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé Ñîâåò ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Äèíàìî», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1908,
1592 åä.õð.,
1934–1976 ãã.
Êàçàõñêèé ñâèíöîâûé ýêñïëóàòàöèîííî-ðàçâåäî÷íûé êîìáèíàò «Êàçñâèíåöðàçâåäêà» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñâèíöîâî-öèíêîâîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíèñòåðñòâà öâåòíîé ìåòàëëóðãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1554,
135 åä.õð.,
1954–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ñîâåò ïðîìûñëîâîé êîîïåðàöèè «Êàçïðîìñîâåò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1743,
1635 åä.õð.,
1928–1963 ãã.
Êàçàõñêèé ñîþç êîîïåðàöèè èíâàëèäîâ (Êàçêîîïèíñîþç), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1143
746 åä.õð.
1928–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ñîþç ðûáîëîâåöêèõ êîëõîçîâ Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1599,
139 åä.õð.,
1967–1988 ãã.
Êàçàõñêèé òðåñò ãîñóäàðñòâåííûõ ëåñíûõ ïèòîìíèêîâ è çàãîòîâîê ñåìÿí äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûõ ïîðîä «Ãîñëåññåìïèòîìíèê» ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1913,
245 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Êàçàõñêèé òðåñò «Ãëàâðàñòêàó÷óê» Ìèíèñòåðñòâà õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1455
509 åä.õð.,
1929–1952 ãã.
Êàçàõñêèé òðåñò ìåõàíèçàöèè çåìëÿíûõ ðàáîò Ìèíèñòåðñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àë-ìà-Àòà Ô. Ð-1646,
154 åä.õð.,
1951–1955 ãã.
Êàçàõñêèé òðåñò òðàíñïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà «Êàçàõòðàíññòðîé» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñòàíà è Ñðåäíåé Àçèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1826,
1422 åä.õð.,
1940–1998 ãã.
Êàçàõñêèé ôèëèàë Ñðåäíåàçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà «Ñðåäàçãèïðîâîäõëîïîê» Ãëàââîä-ñòðîÿ Ìèíèñòåðñòâà õëîïêîâîäñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1688,
66 åä.õð.,
1941–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ôèëèàë Âñåñîþçíîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ðàçâåäî÷íîé ãåîôèçèêè Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Ãåîôèçèêà» Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1341
87 åä.õð
1960–1966 ãã.
Êàçàõñêèé ôèëèàë Âñåñîþçíîãî ïîñòîÿííîãî ïàâèëüîíà ëó÷øèõ îáðàçöîâ òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2038,
223 åä.õð.,
1961–1974 ãã.
Êàçàõñêèé Öåíòðàëüíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìóêîìîëüíîé, õëåáîïåêàðíîé è êîíäèòåðñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1306
1 åä.õð
1932 ã.
Êàçàõñêèé Öåíòðàëüíûé êîìèòåò Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïîìîùè áîðöàì ðåâîëþöèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1125
335 åä.õð.
1932–1948 ãã.
Êàçàõñêèé Ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (Êàçñîâíàðõîç), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1734,
2779 åä.õð.,
1960–1966 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group