Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêèé êðàåâîé Ñîâåò îáùåñòâà ïðîëåòàðñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-943
7 åä.õð.
1934–1936 ãã.
Êàçàõñêèé ëèêåðîâîäî÷íûé òðåñò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ëèêåðîâîäî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1118
2684 åä.õð.
1927–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ìîëîäåæíî-ýñòðàäíûé àíñàìáëü «Ãóëüäåð» Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àë-ìà-Àòà Ô. Ð-2168,
30 åä.õð.,
1969–1973 ãã.
Êàçàõñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2074,
472 åä.õð.,
1956–1968 ãã.
Êàçàõñêèé îòäåë Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ñîöèàëüíîãî îáåñïå-÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-758
6 åä.õð.
1929–1932 ãã.
Êàçàõñêèé ïîëèãðàôè÷åñêèé òðåñò ïðè Êàçàõñêîì Öåíòðàëüíîì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà «Êàçïîëèãðàôòðåñò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1059
2 åä.õð.
1931–1932 ãã.
Êàçàõñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1972,
351 åä.õð.,
1934–1969 ãã.
Êàçàõñêèé ðàéîííûé òàìîæåííûé èíñïåêòîð Ãëàâíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1342
87 åä.õð
1925–1926 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé áèáëèîòå÷íûé òåõíèêóì èìåíè Í. Ê. Êðóïñêîé Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1788,
86 åä.õð.,
1934–1942 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé áðûíçî-ñûðîâàðåííûé òðåñò Ìèíèñòåðñòâà ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1565,
140 åä.õð.,
1940–1949 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ãðóïïîâîé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ âíåøíåé òîð-ãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-832
116 åä.õð.
1934–1937 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò çàùèòû ìèðà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2044,
103 åä.õð.,
1951–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà àâèàðàáîòíèêîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1830,
512 åä.õð.,
1937–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1459
1803 åä.õð.,
1938–1971 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà êèíîôîòîðàáîòíèêîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1367
86 åä.õð.,
1934–1947 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-155
2672 åä.õð.
1923–1976 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ âûñøåé øêîëû è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1782,
236 åä.õð.,
1935–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2107,
285 åä.õð.,
1939–1959 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-993
1151 åä.õð.
1930–1975 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äåòñêèõ äîìîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1373
171 åä.õð.,
1935–1947 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ èñêóññòâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-834
233 åä.õð.
1938–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1649,
1211 åä.õð.,
1953–1977 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ìåñòíîé ïðî-ìûøëåííîñòè è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1831,
733 åä.õð.,
1941–1974 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ îâîùíûõ ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1186
346 åä.õð.
1937–1940 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïå÷àòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1888,
29 åä.õð.,
1937–1945 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïëîäîâîîâîùíîãî õîçÿéñòâà è çàãîòîâîê, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2172,
61 åä.õð.,
1981–1983 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïîëèãðàôè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà è ïå÷àòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-968
186 åä.õð.
1945–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1604,
840 åä.õð.,
1934–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ, âûñøåé øêîëû è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1783,
575 åä.õð.,
1957–1974 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1589,
877 åä.õð.,
1948–1976 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè, ðàáî÷èõ àâòîòðàíñ-ïîðòà è øîññåéíûõ äîðîã, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1910,
339 åä.õð.,
1957–1967 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1650,
1843 åä.õð.,
1953–1986 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñóäà è ïðîêóðàòóðû, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1372
221 åä.õð.,
1936–1948 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ àâòîòðàíñïîðòà è øîññåéíûõ äîðîã, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1651,
588 åä.õð.,
1934–1971 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ àâòîòðàíñïîðòà è øîññåéíûõ äîðîã, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2126,
438 åä.õð.,
1968–1981 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1654,
23 åä.õð.,
1955–1956 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ êîæåâåííîé è îáóâíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1615,
70 åä.õð.,
1949–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1880,
65 åä.õð.,
1948–1958 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ëåñà è ñïëàâà ïðè Öåíòðàëüíîì êîìèòåòå ñîþçà ëåñà è ñïëàâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-979
495 åä.õð.
1935–1953 ãã.
Êàçàõñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ëåñíîé, áóìàæíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-796
303 åä.õð.
1966–1974 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group