Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé æåíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1871,
1647 åä.õð.,
1944–1981 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ôèçêóëüòóðû Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-288
547 åä.õð.
1945–1970 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êîæåâåííûé òðåñò Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êà-çàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-750
371 åä.õð.
1926–1934 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïëåìåííîé òðåñò Ãëàâíîãî ïëåìåííîãî óïðàâëåíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññà-ðèàòà ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-190
17 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ïî çåìëåóñòðîéñòâó «Êàçãèïðîçåì» Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2021,
110 åä.õð.,
1951–1960 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò âèíîäåëü÷åñêîé è ïëîäîêîíñåðâíîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíèñòåðñòâà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1004
1491 åä.õð.
1930–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò ëåñíîãî õîçÿéñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1917,
7 åä.õð.,
1932–1936 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò ëåñíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçëåñ» Íà-ðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1462
362 åä.õð.,
1927–1937 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò ïî çàãîòîâêå, âûâîçó è ñáûòó ñàêñàóëà «Êàçñêñàóëòðåñò» Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1527,
11 åä.õð.,
1925–1927 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàáæåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-786
11 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò ñîâõîçîâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçãîññîâõîçòðåñò), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-352
324 åä.õð.
1928–1930 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýíåðãîñòðîèòåëüíûé òðåñò «Ýíåðãîñòðîé» Âûñøåãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-790
90 åä.õð.
1929–1933 ãã.
Êàçàõñêèé çâåðîêðîëèêîâîä÷åñêèé êîìáèíàò Êàçàõñêîé êðàåâîé êîíòîðû Âñåñîþçíîãî ïóøíî-ìåõîâîãî îáúåäèíåíèÿ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1083
4 åä.õð.
1932–1933 ãã.
Êàçàõñêèé èððèãàöèîííûé ñòðîèòåëüíûé ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèé òðåñò «Êàçâîäñòðîéïðîèç» Ìèíèñòåðñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1643,
155 åä.õð.,
1940–1953 ãã.
Êàçàõñêèé êîììóíàëüíûé áàíê, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1811,
547 åä.õð.,
1930–1959 ãã.
Êàçàõñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé èíñòèòóò æóðíàëèñòèêè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõ-ñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1365
54 åä.õð.,
1934–1941 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ãîñóäàðñòâåííûé âèíîêóðåííûé òðåñò, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1014
6 åä.õð.
1929–1931 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé èíñòèòóò ñîöèàëüíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ãèãèåíû Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çäðà-âîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-815
102 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé êîëõîçíî-ïðîèçâîäñòâåííûé, îïåðàòèâíûé öåíòð ïî ïëîäîîâîùàì «Êàçïëîäîîâîùêîëõîçñîþç», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1010
19 åä.õð.
1931–1933 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé êîëõîçöåíòð (Êàçêðàéêîëõîçöåíòð) Âñåðîññèéñêîãî ñîþçà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ (Êîëõîçöåíòð ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-247
1558 åä.õð.
1927–1932 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé êîìèòåò êðåñòüÿíñêèõ îáùåñòâ âçàèìîïîìîùè ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ñîöè-àëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-570
331 åä.õð.
1923–1930 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ êîæåâåííîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-738
99 åä.õð.
1932–1937 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ æåëåçíîäîðîæíîãî, øîññåéíîãî è ïîð-òîâîãî ñòðîèòåëüñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-737
342 åä.õð.
1931–1934 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâîé ñîþç æèâîòíîâîä÷åñêî-ìîëî÷íîé ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííîé êîîïåðàöèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1410
17 åä.õð.,
1928–1931 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç ðàáî÷èõ çåìëåäåëü÷åñêèõ ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-204
43 åä.õð.
1931–1934 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîâåò Îáùåñòâà äðóçåé âîçäóøíîãî ôëîòà, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-650
44 åä.õð.
1923–1925 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîâåò Îáùåñòâà äðóçåé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è îáîðîíû, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-651
22 åä.õð.
1924–1925 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîâåò «Îáùåñòâà äðóã äåòåé» (ÎÄÄ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-100
23 åä.õð.
1930–1937 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîâåò Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà èçîáðåòàòåëåé ïðè Ñîâåòå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-803
245 åä.õð.
1931–1938 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç êîëõîçíûõ, ìîëî÷íûõ è ìÿñíûõ òîâàðíûõ ôåðì (Êàçìÿñîìîëêîëõîçñîþç), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1008
26 åä.õð.
1931–1932 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ «Òóòûì», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-287
823 åä.õð.
1919–1971 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç ïðîìûñëîâî-îõîòíè÷üèõ êîîïåðàòèâîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-763
349 åä.õð.
1926–1933 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç ðûáàöêèõ êîëõîçîâ «Êàçêðàéêîëõîçðûáàêñîþç», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-759
412 åä.õð.
1928 –1933 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó çåðíîâûõ è ìîëî÷íûõ êóëüòóð, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1009
127 åä.õð.
1928–1933 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó çåðíîâûõ è ïðî÷èõ ïîëåâîä÷åñêèõ êóëüòóð, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1006
8 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé ñîþç õëîïêîâî-êðåäèòíî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òîâàðèùåñòâà «Êàçêðàéõëîïêîñîþç», ã. ×èìêåíò Ô. Ð-1310
5 åä.õð
1926–1931 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé òðåñò ïî ãðàæäàíñêîìó è êîììóíàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó «Êàçêîììóíñòðîé», ã. Àë-ìà-Àòà Ô. Ð-1612,
2 åä.õð.,
Êàçàõñêèé êðàåâîé òðåñò ïî ãðàæäàí¬ñêîìó è êîììóíàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó «Êàçêîììóíñòðîé», ã. Àë-ìà-Àòà
Êàçàõñêèé êðàåâîé òðåñò ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1075
4 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé òðåñò Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1040
23 åä.õð.
1929–1934 ãã.
Êàçàõñêèé êðàåâîé õëåáíî-æèâîòíîâîä÷åñêèé ñîþç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà, ïòèöåâîäñòâà è ìàñëîäåëèÿ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-202
254 åä.õð.
1927–1931 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group