Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè ÑÑÑÐ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-793
3339 åä.õð.
1920–1954 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Ñðåäíåàçèàòñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçèàõëåá» ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-975
1 åä.õð.
1926 ã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Âñåñîþçíîãî êîæåâåííîãî ñèíäèêàòà (ÂÊÑ) ïðè Âûñøåì Ñîâåòå Íà-ðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-302
526 åä.õð.
1923–1929 ãã.
Óïðàâëåíèå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé «ÓÓÇ» Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2098,
313 åä.õð.,
1937–1975 ãã.
Óïðàâëåíèå õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ Ìèíèñòåðñòâà õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííî-ñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1912,
434 åä.õð.,
1964–1970 ãã.
Óïðàâëåíèå Ñûð-Äàðüèíñêîãî ãîðíîãî îêðóãà Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. ×èìêåíò Ô. Ð-824
158 åä.õð.
1925–1931 ãã.
Óïðàâëåíèå Ñûð-Äàðüèíñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ðàéîíà Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ, ã. ×åðíüÿåâî Ô. Ð-1298
1 åä.õð
1920 ã.
Óïðàâëåíèå Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè Ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1714,
692 åä.õð.,
1925–1962 ãã.
Óïðàâëåíèå Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêîãî ãîðíîãî îêðóãà Öåíòðàëüíîãî Êàçàõñêîãî ãîðíîãî îêðóãà, ã. Ñåìèïàëàòèíñê Ô. Ð-918
333 åä.õð.
1920–1933 ãã.
Óïðàâëåíèå Àêòþáèíñêîãî ãîðíîãî îêðóãà Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àêòþáèíñê Ô. Ð-874
125 åä.õð.
1922–1926 ãã.
Ó÷åáíî-àëüïèíèñòñêèé ëàãåðü «Òàëãàð» Òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííîãî óïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ñòàíöèÿ Òàëãàð Èëèéñêîãî ðàéîíà Àëìà-Àòèíñêîé îáëàñòè Ô. Ð-945
2 åä.õð.
1939–1940 ãã.
Ó÷åáíûé êîìáèíàò Ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ñ. Êàðãàëèíêà Ô. Ð-1505,
313 åä.õð.,
1938–1941 ãã.
Õëåáíàÿ êîíòîðà Êàçàõñêîãî êðàåâîãî îòäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïîðòíî-èìïîðòíîé òîðãîâîé êîíòîðû, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1028
1 åä.õð.
1925–1926 ãã.
Õëåáíàÿ êîíòîðà Àëìà-Àòèíñêîé êðàåâîé òîðãîâîé êîíòîðû Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíóòðåííåé òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Ìåæîáëòîðã», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-533
70 åä.õð.
1933–1936 ãã.
Õîçðàñ÷åòíîå Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà «Êàçãëàââîäñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ìåëèîðàöèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1989,
539 åä.õð.,
1963–1972 ãã.
Õîçðàñ÷åòíûé öåíòð ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Öåíòð ÍÎÒ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2167,
25 åä.õð.,
1970–1985 ãã.
Ëàáîðàòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1627,
47 åä.õð.,
1966–1971 ãã.
Ëàáîðàòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè «ËÝÀÒÈ» Ñîþçíî-ðåñïóáëèêàíñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1909,
139 åä.õð.,
1965–1970 ãã.
Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì êîììóíû «Óëüôåëüä» ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõ-ñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-568
6 åä.õð.
1927 ã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group