Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Óïðàâëåíèå ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Êàçàõñêîé ÑÑÐ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ (ÓÃÌÑ ÊàçÑÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2017,
2245 åä.õð.,
1934–1976 ãã.
Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîòåõíè÷åñêîãî íàäçîðà Àëìà-Àòèíñêîãî îêðóãà Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî íàäçîðó çà áåçîïàñíûì âåäåíèåì ðàáîò â ïðîìûøëåííîñòè è ãîðíîìó íàäçîðó, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1763,
232 åä.õð.,
1958–1969 ãã.
Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî êà÷åñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ Óïîë-íîìî÷åííîãî Ìèíèñòåðñòâà çàãîòîâîê ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1123
1172 åä.õð.
1931–1937 ãã.
Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëè ñêîòîì, ìÿñîì è ïðî÷åé ñêîòîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèåé Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé è âíóòðåííåé òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1110
1 åä.õð.
1928 ã.
Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëè ñêîòîì, ìÿñîì è ïðî÷åé ñêîòîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèåé â Êàçàõ-ñêîé ÀÑÑÐ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé è âíóòðåííåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ (Óïðêàçìÿñîïðîäóêò), ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-264
229 åä.õð.
1926–1931 ãã.
Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ òðóäîâûõ ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ è ãîñóäàðñòâåííîãî êðåäèòà Êàçàõñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé êîíòîðû Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1101
1750 åä.õð.
1929–1981 ãã.
Óïðàâëåíèå çàêðûòûõ ðàñïðåäåëèòåëåé ïðè Êàçêðàéïàðòàêòèâå, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1500,
11 åä.õð.,
1931–1935 ãã.
Óïðàâëåíèå èððèãàöèè è îñâîåíèÿ â íèçîâüÿõ ðåêè Èëè «Ñîþçèëèâîäñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ìåëèîðàöèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2085,
286 åä.õð.,
Óïðàâëåíèå èððèãàöèè è îñ¬âîåíèÿ â íèçîâüÿõ ðåêè Èëè «Ñîþçèëèâîäñòðîé» Ìèíèñòåð¬ñòâà ìåëèîðà-öèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Óïðàâëåíèå èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ ëàãåðåé è êîëîíèé Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Îáúåäèíåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1155
1002 åä.õð.
1930–1934 ãã.
Óïðàâëåíèå êàçàõñêîé ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëè õëåáíûìè è äðóãèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðîäóêòàìè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé è âíóòðåííåé òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1048
2 åä.õð.
1926–1927 ãã.
Óïðàâëåíèå ëåñàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1916,
99 åä.õð.,
1933–1945 ãã.
Óïðàâëåíèå ëåñàìè Òóðêåñòàíñêîé îáëàñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-896
8 åä.õð.
1924–1925 ãã.
Óïðàâëåíèå îêðóæíîãî óïîëíîìî÷åííîãî Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà Êðàñíîãî êðåñòà ïî Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ (ÐÎÊÊ), ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-967
8 åä.õð.
1922–1924 ãã.
Óïðàâëåíèå îðãàíèçîâàííîãî íàáîðà ðàáî÷èõ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1729,
54 åä.õð.,
1947–1956 ãã.
Óïðàâëåíèå ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1242
1721 åä.õð.
1936–1953 ãã.
Óïðàâëåíèå ïî ïîñòðîéêå Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1129
120 åä.õð.
1925–1931 ãã.
Óïðàâëåíèå ïî ñîîðóæåíèþ Þæíî-Ñèáèðñêîé è Ñåðãèîïîëüñêîé æåëåçíûõ äîðîã Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ ÐÑÔÑÐ, ã. Ïàâëîäàð Ô. Ð-961
550 åä.õð.
1919–1924 ãã.
Óïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñ÷åòíûõ êàäðîâ Öåíòðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÓÏÊ ÖÑÓ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1497,
84 åä.õð.,
1961–1976 ãã.
Óïðàâëåíèå ïîæàðíîé îõðàíû Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1103
189 åä.õð.
1928–1954 ãã.
Óïðàâëåíèå ïîñòðîéêè æåëåçíîé äîðîãè Êîê÷åòàâ-Ïåòðîïàâëîâñê, ã. Ïåòðîïàâëîâñê Ô. Ð-1445
7 åä.õð.,
1918–1925 ãã.
Óïðàâëåíèå ï÷åëîâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2003,
463 åä.õð.,
1934–1974 ãã.
Óïðàâëåíèå ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ Êàçàõñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî òðåñòà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-822
58 åä.õð.
1933–1936 ãã.
Óïðàâëåíèå ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1464
9 åä.õð.,
1940–1949 ãã
Óïðàâëåíèå ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1549,
101 åä.õð.,
1943–1949 ãã.
Óïðàâëåíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî ðàäèîâåùàíèþ è òåëåâèäåíèþ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2009,
11 åä.õð.,
Óïðàâëåíèå ðåñ¬ïóáëèêàíñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ Ãîñóäàð¬ñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõ-ñêîé ÑÑÐ ïî ðàäèîâåùàíèþ è òåëåâèäå¬íèþ,
Óïðàâëåíèå ñàõàðíîé ïðîìûøëåííîñòè è ñåìåíîâîä÷åñêèõ ñîâõîçîâ Êàçàõñêîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1825,
339 åä.õð.,
1962–1965 ãã.
Óïðàâëåíèå ñíàáæåíèÿ Êîìèòåòà ïî äåëàì êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè Ñîâåòå Ìè-íèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1794,
39 åä.õð.,
Óïðàâëåíèå ñíàáæåíèÿ Êîìè¬òåòà ïî äåëàì êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëü¬íûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè Ñîâåòå Ìè-íèñò¬ðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1213
98 åä.õð.
1927–1930 ãã.
Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé íà ðåêå Èðòûø «Èðòûøãýñòðîé» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãèäðîýíåðãîñòðîèòåëüñòâ Âîñòîêà «Ãëàââîñòîêãèäðîýíåðãîñòðîé», ã. Êàï÷àãàé Ô. Ð-2026,
611 åä.õð.,
1939–1971 ãã.
Óïðàâëåíèå ñûðüåâûõ çàãîòîâîê ïðè Öåíòðàëüíîì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-593
98 åä.õð.
1925–1928 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Êîìèòåòà çàãîòîâîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1122
1088 åä.õð.
1932–1938 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1019
50 åä.õð.
1930–1939 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñòàíó (Óïîë-íàðêîìïóòü), ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1307
1 åä.õð
1926 ã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1013
55 åä.õð.
1932–1935 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-206
364 åä.õð.
1932–1934 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Ðûáîëîâåöêîãî êîëõîçíîãî öåíòðà «Ðûáêîëõîçöåíòð» ïî Êàçàõñòàíó, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1578,
16 åä.õð.,
1936–1937 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïî áîðüáå ñ êîíòðàáàíäîé â ãîðîäå Çàéñàíå Ñðåäíå-Àçèàòñêîãî îòäåëå-íèÿ Ãëàâíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Çàéñàí Ô. Ð-639
9 åä.õð.
1933–1936 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïî ðàáî÷åìó îáåñïå÷åíèþ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-486
273 åä.õð.
1931–1937 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííîãî óïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî Öåíòðàëüíîãî Ñî-âåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-278
140 åä.õð.
1936–1941 ãã.
Óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Ìèíèñòåðñòâà çàãîòîâîê ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1524,
1831 åä.õð.,
1937–1956 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң , ң - Ққ ң ii i әiiiң ii.
Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ i. әii ұғ Қ .

Барлығын көрсету
 
- neon-group