Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà «Êàçêîîïìÿñîïòèöà» Ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1516,
2 åä.õð.,
1937 ã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ñîâõîçîâ «Êàçæèâñíàá» Ìèíèñòåðñòâà æèâîòíîâîäñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1244
137 åä.õð.
1937–1943 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ «Êàçâîäñíàá» Ìèíèñòåðñò-âà âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1647,
33 åä.õð.,
1940–1956 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ïî çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ñáûòó ñåìÿí äðåâåñíûõ, ïëîäîâûõ è êóñòàðíèêîâûõ ïàðîä ïðè Óïðàâëåíèè ïî ëåñîíàñàæäåíèþ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êà-çàõñêîé ÑÑÐ «Êàççàãîòëåññåìêîíòîðà», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1424
21 åä.õð.,
1936–1939 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ïî ñáûòó ñîëè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñîëÿíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1240
15 åä.õð.
1933–1943 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ïî ñíàáæåíèþ ïîëèãðàôè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè «Êàçïîëèãðàôñíàá» Óïðàâëåíèÿ ïîëèãðàôèè è èçäàòåëüñòâ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1793,
137 åä.õð.,
1946–1953 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ïî òîðãîâëå õëåáîì «Ñîþçõëåáòîðã», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1499,
34 åä.õð.,
1934–1943 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà òåàòðàëüíîãî ñíàáæåíèÿ «Êàçòåàñíàá» Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1789,
68 åä.õð.,
1937–1953 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çàãîòîâîê ñîðòîâûõ ñåìÿí, çåðíîâûõ è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð è ñåìÿí òðàâ «Ãëàâçàãîòñîðòçåðíî» Ô. Ð-1851,
51 åä.õð.,
1947–1952 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî îòêîðìó ñêîòà «Ãëàâñêîòîòêîðì» Ìèíèñòåðñòâà ìÿñî-ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1437
43 åä.õð.,
1942–1949 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó, çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé «Ëåêðàñïðîì» Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1819,
703 åä.õð.,
1930–1972 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïóøíî-ìåõîâîãî õîçÿéñòâà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1138
141 åä.õð.
1931–1940 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîðòîâîãî ñåìåííîãî ôîíäà ÑÑÑÐ (Ãîññîðò-ôîíä), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1847,
49 åä.õð.,
1934–1947 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Ñòðîéáàíêà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1935,
671 åä.õð.,
1959–1975 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Òîðãîâîãî áàíêà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1532,
453 åä.õð.,
1932–1955 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêàì îáúå-ìèñòîãî ôóðàæà (Çàãîòñåíî), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1849,
1138 åä.õð.,
1935–1953 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêàì æèâîòíîãî ñûðüÿ Ìèíè-ñòåðñòâà çàãîòîâîê ÑÑÑÐ «Çàãîòæèâñûðüå», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1525,
1351 åä.õð.,
1940–1953 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî çàãîòîâêàì çåðíîâûõ, ìàñëè÷íûõ, áîáîâûõ è ôóðàæíûõ êóëüòóð íà Âîñòîêå (Âîñòîêçàãîòçåðíî), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1848,
283 åä.õð.,
1925–1956 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êóðîðòíàÿ êîíòîðà Âñåñîþçíîé êóðîðòíîé êîíòîðû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ êóðîðòîâ è ñàíàòîðèåâ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1861,
44 åä.õð.,
1939–1956 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ìàñòåðñêàÿ íàöèîíàëüíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1791,
14 åä.õð.,
1935–1941 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîòèâîìàëÿðèéíàÿ ñòàíöèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1633,
711 åä.õð.,
1935–1954 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîòèâîòóëÿðåìèéíàÿ ñòàíöèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1631,
85 åä.õð.,
1942–1957 ãã.
Êàçàõñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ òîðãîâî-ñáûòîâàÿ êîíòîðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ñáûòó ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ (Ãëàâìÿñîñáûò), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1170
2 åä.õð.
1939–1940 ãã.
Êàçàõñêàÿ ñîâõîçíàÿ ñåêöèÿ Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1513,
1 åä.õð.,
1935 ã.
Êàçàõñêàÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíàÿ êîíòîðà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àë-ìà-Àòà Ô. Ð-1966,
24 åä.õð.,
1945–1948 ãã.
Êàçàõñêàÿ ñòóäèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì íà ïëåíêå «Êàçàõòåëåôèëüì» Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùàíèþ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2170,
491 åä.õð.,
1969–1977 ãã.
Êàçàõñêàÿ ñòóäèÿ òåëåâèäåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî ðàäèîâåùàíèþ è òåëåâèäåíèþ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2010,
61 åä.õð.,
1966–1970 ãã.
Êàçàõñêàÿ òîðãîâàÿ áàçà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ñáûòó ïðîäóêöèè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè ÐÑÔÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-994
186 åä.õð.
1932–1943 ãã.
Êàçàõñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-309
251 åä.õð.
1937–1960 ãã.
Êàçàõñêàÿ øêîëà ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäÿùèõ êîëõîçíûõ ðàáîòíèêîâ Êîìèòåòà ïî çàâåäûâàíèþ ó÷åíûìè è ó÷åáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà ÑÑÑÐ, ã. Àñòðàõàíü Ô. Ð-1954,
38 åä.õð.,
1931–1938 ãã.
Êàçàõñêèå ðåñïóáëèêàíñêèå êóðñû ïî ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå ïðåäñåäàòåëåé êîëõîçîâ ïðè Íà-ðîäíîì êîìèññàðèàòå çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1425
14 åä.õð.,
1944–1946 ãã.
Êàçàõñêèé Îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè Àáàÿ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1142
1619 åä.õð.
1928–1983 ãã.
Êàçàõñêèé Îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1775,
3224 åä.õð.,
1930–1984 ãã.
Êàçàõñêèé Îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1352
3590 åä.õð.,
1934–1986 ãã.
Êàçàõñêèé Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-785
116 åä.õð.
1930–1945 ãã.
Êàçàõñêèé ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé òðåñò ïðîìûøëåííîé ðàçâåäêè Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè è îõðàíû íåäð Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1601,
618 åä.õð.,
1949–1957 ãã.
Êàçàõñêèé ãåîôèçè÷åñêèé òðåñò Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè è îõðàíû íåäð Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1960,
1069 åä.õð.,
1945–1972 ãã.
Êàçàõñêèé ãîðíîðóäîóãîëüíûé òðåñò Óïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçðóäîóãîëü), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1060
119 åä.õð.
1931–1936 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè òåàòð äðàìû èìåíè Ì. Î. Àóýçîâà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1148
366 åä.õð.
1925–1970 ãã.
Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé èçûñêàòåëüíî-ïðîåêòèðîâî÷íûé òðåñò (Êàçâîäïðîèç), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1304
2 åä.õð
1931–1932 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group