Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Öåíòðàëüíûé Ñîâåò Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-787
2882 åä.õð.
1919–1934 ãã.
Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Îðáèòà» Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã – Òîâàðèùåñòâî ñ îãðà-íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îðáèòà», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2287,
85 åä.õð.,
1979–1997 ãã.
Ñàðàíñêàÿ âîëîñòíàÿ êîìèññèÿ ïî áîðüáå ñ òðóäîâûì äåçåðòèðñòâîì Åíîòàåâñêîé óåçäíîé êîìèññèè ïî áîðüáå ñ òðóäîâûì äåçåðòèðñòâîì, ñ. Ñàðàíñê Åíîòàåâñêîãî óåçäà Ô. Ð-1951,
8 åä.õð.,
1920–1921 ãã.
Ñàðàíñêèé âîëîñòíîé âîåííûé êîìèññàðèàò, ñ. Ñàðàíñê Åíîòàåâñêîãî óåçäà Ô. Ð-1950,
16 åä.õð.,
1919–1921 ãã.
Ñàðàíñêèé âîëîñòíîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è êðàñíîàðìåéñêèõ äåïóòàòîâ, ñ. Ñàðàíñê Åíîòàåâñêîãî óåçäà Ô. Ð-1948,
38 åä.õð.,
1919–1922 ãã.
Ñåìèðå÷åíñêèé îáëàñòíîé âîåííî-ðåâîëþöèîííûé ñîâåò Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ, ã. Âåðíûé Ô. Ð-154
19 åä.õð.
1919–1922 ãã.
Ñèáèðñêî-Êàçàõñêàÿ êîíòîðà ïî çàãîòîâêå è ñáîðó ëåñíûõ ñåìÿí Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî çàãîòîâêå è ñáûòó ñåìÿí äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûõ ïîðîä «Ãëàâëåññåì» Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1914,
29 åä.õð.,
1946–1952 ãã.
Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Ñîâíàðêîì ÊàçÑÑÐ, ÑÍÊ ÊàçÑÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-30
7046 åä.õð.
1920–1936 ãã.
Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1137
68785 åä.õð.
1927–1996 ãã.
Ñîâåò êîîïåðàòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÷ëåíîâ àðòåëåé ïðîìûñëîâîé êîîïåðàöèè è êîîïåðàöèè èíâàëèäîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Êàçïðîìñòðàõñîâåò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1895,
63 åä.õð.,
1947–1960 ãã.
Ñîâåò ïî èçó÷åíèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé ïëàíîâîé êîìèññèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1250
13 åä.õð.
1927–1930 ãã.
Ñîâåò ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Êàçñîâïðîô), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-138
3580 åä.õð.
1921–1937 ãã.
Ñîâåò òðóäà è îáîðîíû ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ (ÑÒÎ ÊèðÀÑÑÐ), ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-28
147 åä.õð.
1921–1923 ãã.
Ñîâåò Ñîþçà ñïîðòèâíûõ îáùåñòâ è îðãàíèçàöèé Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1961,
1007 åä.õð.,
1959–1978 ãã.
Ñîâåò Òåàòðàëüíîãî îáùåñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2122,
182 åä.õð.,
1962–1974 ãã.
Ñîþç îáùåñòâ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Êàçîõîòðûáîëîâñîþç, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1885,
265 åä.õð.,
1958–1970 ãã.
Ñîþç ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-730
6644 åä.õð.
1924–1986 ãã.
Ñîþç ñîþçîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-279
332 åä.õð.
1926–1930 ãã.
Ñîþçíàÿ ñåòü ìàãèñòðàëüíûõ ñâÿçåé è òåëåâèäåíèÿ ¹ 11 (ÑÌÑ-11) Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1924,
326 åä.õð.,
1958–1976 ãã.
Ñîþçíî-ðåñïóáëèêàíñêîå îáúåäèíåíèå ïðåäïðèÿòèé ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Êàç÷åðìåò), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1906,
719 åä.õð.,
1965–1970 ãã.
Ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîò íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Êàçñàíòåõñåëüñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ìîíòàæíûõ è ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1902,
513 åä.õð.,
1959–1973 ãã.
Ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò «Ñïåöñòðîéìåõàíèçàöèÿ» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1856,
40 åä.õð.,
1964–1965 ãã.
Ñðåäíå-Àçèàòñêàÿ òîðãîâàÿ êîíòîðà Âñåêàçàõñòàíñêîãî ñîþçà êðåäèòíî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è êóñ-òàðíî-ïðîìûñëîâûõ ñîþçîâ (Êàçñåëüêðåäèòñîþç), ã. Òàøêåíò Ô. Ð-710
15 åä.õð.
1925–1926 ãã.
Ñðåäíåàçèàòñêèé îëîâÿííûé êîìáèíàò «Ñðåäàçîëîâî» Ýêñïëóàòàöèîííî-ðàçâåäî÷íîãî òðåñòà «Îëîâîðàçâåäêà» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ îëîâÿííîé ïðîìûøëåííîñòè «Ãëàâîëîâî» Ìèíèñòåðñòâà öâåòíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1555,
579 åä.õð.,
1940–1954 ãã.
Ñðåäíåàçèàòñêèé òðåñò ïî ðåìîíòó ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé «Ñðåäàçýíåðãîðåìòðåñò» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó çàïàñíûõ ÷àñòåé è ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1595,
111 åä.õð.,
1966–1970 ãã.
Ñðåäíåàçèàòñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Ñòðîéìîíòàæ» Ìîíòàæíîãî òðåñòà «Ñòðîéêîìïëåêò» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1741,
638 åä.õð.,
1957–1966 ãã.
Ñðåäíåàçèàòñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìåñòíûõ òîðãîâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Ãëàâòîðã), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1920,
103 åä.õð.,
1933–1940 ãã.
Ñòàðøèé èíñïåêòîð Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ïðîìûñëîâîé è ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1391
121 åä.õð.,
1947–1950 ãã.
Ñòàòèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå Öåëèííîãî êðàÿ «Êðàéñòàòóïðàâëåíèå», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2086,
125 åä.õð.,
1961–1965 ãã.
Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò ïî ïðîèçâîäñòâó ãèäðîòåõíè÷åñêèõ è áóðî-âçðûâíûõ ðàáîò Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1658,
511 åä.õð.,
1956–1961 ãã.
Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò «Êàçïèùåñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2134,
47 åä.õð.,
1967–1976 ãã.
Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò ¹ 5 ïî ñòðîèòåëüñòâó àâòîðåìîíòíûõ è àâòîýêñïëóàòàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé è æèëûõ çäàíèé Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Àâòîòðàíññò-ðîé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1865,
762 åä.õð.,
1954–1963 ãã.
Ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûé ñåêòîð Êàçàõñêîé êðàåâîé êîíòîðû Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè «Ñîþçìÿñî» Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàáæåíèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1113
54 åä.õð.
1930–1971 ãã.
Ñòðîèòåëüíîå áþðî ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1476
2 åä.õð.,
1927–1928 ãã.
Ñòðîèòåëüíîå áþðî ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Ñòðîéáþðî), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-267
92 åä.õð.
1926–1929 ãã.
Ñòðîèòåëüíûé êîìèòåò ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1211
65 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Ñûð-Äàðüèíñêèé îáëàñòíîé âîåííî-ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ, ã. ×èìêåíò Ô. Ð-849
54 åä.õð.
1919–1920 ãã.
Ñûð-Äàðüèíñêîå îòäåëåíèå Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Ñðåäíåé Àçèè è Ïåðñèè Íåôòÿíîãî òîðãîâîãî ñèíäèêàòà (Íåôòåñèíäèêàò), ã. Ïåðîâñê (Àê-Ìå÷åòü) Ô. Ð-783
11 åä.õð.
1923–1924 ãã.
Òåððèòîðèàëüíîå ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïî ñòðîèòåëüñòâó â öåëèííûõ è çàïàäíûõ ðàéîíàõ Êàçàõñòàíà Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèé òÿæåëîé èíäóñòðèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2097,
740 åä.õð.,
1968–1980 ãã.
Òåððèòîðèàëüíîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå ìåáåëüíîé è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçìåáåëüëåñïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1112
3632 åä.õð.
1965 –1990 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group