Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Öåíòðàëüíàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-350
272 åä.õð.
1920–1934 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ Ñðåäíåàçèàòñêîãî îëîâÿííîãî êîìáèíàòà «Ñðåäàçîëîâî» Ýêñïëóàòàöèîííî-ðàçâåäî÷íîãî òðåñòà «Îëîâîðàçâåäêà» Ãëàâíîãî îëîâÿííîãî óïðàâëåíèÿ «Ãëàâîëîâî» Ìèíèñòåðñòâà öâåòíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1556,
36 åä.õð.,
1952–1954 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ êîìèññèÿ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-509
458 åä.õð.
1921–1938 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-813
2051 åä.õð.
1924–1934 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ââåäåíèþ êàçàõñêîãî ÿçûêà â äåëîïðîèçâîäñòâî ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-774
112 åä.õð.
1923–1928 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì áûâøèõ êðàñíîãâàðäåéöåâ è êðàñíûõ ïàðòèçàí ïðè Ïðåçèäèóìå Êàçàõñêîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-491
64 åä.õð.
1931–1935 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà è âûñåëåíèþ áàåâïîëóôåîäàëîâ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-135
919 åä.õð.
1928–1929 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ãîëîäà ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1215
34 åä.õð.
1921–1923 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî íàöèîíàëüíîìó ðàçìåæåâàíèþ Ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê ïðè Öåíòðàëü-íîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-625
4 åä.õð.
1924 ã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ïåðåñìîòðó àäìèíèñòðàòèâíî-ìèëèöåéñêèõ è ñóäåáíî-ñëåäñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1107
12 åä.õð.
1936–1930 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ êðåñòüÿíñêèõ æàëîá ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êî-ìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-733
215 åä.õð.
1930–1934 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïîìîùè ãîëîäàþùèì ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-320
61 åä.õð.
1921–1922 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ êîíòîðà ñâÿçè è ðàäèîíàâèãàöèè Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1875,
60 åä.õð.,
1955–1966 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ ðàäèîñòàíöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1573,
17 åä.õð.,
1954–1957 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ íîðìàòèâíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñòàíöèÿ ïî òðóäó Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1147
309 åä.õð.
1960–1974 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ ñòàíöèÿ þíûõ íàòóðàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2104,
70 åä.õð.,
1961–1976 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2105,
29 åä.õð.,
1955–1966 ãã.
Öåíòðàëüíàÿ ýêñêóðñèîííî-òóðèñòè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àë-ìà-Àòà Ô. Ð-1493,
54 åä.õð.,
1961–1972 ãã.
Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå Êàçàõñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõ-ñêîé ÑÑÐ (ÖÏ ÊÎÃ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1870,
668 åä.õð.,
1937–1977 ãã.
Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå Êàçàõñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÊÎÑ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1787,
1443 åä.õð.,
1940–1985 ãã.
Öåíòðàëüíîå ïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1141
596 åä.õð.
1933–1947 ãã.
Öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïðè Ãëàâíîì óïðàâëåíèè ìèëèöèè Íàðîäíîãî êîìèññà-ðèàòà âíóòðåííèõ äåë Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1393
71 åä.õð.,
1920–1921 ãã.
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1145
2885 åä.õð.
1939–1997 ãã.
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ êèíîôîòîôîíîäîêóìåíòîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1979,
100 åä.õð.,
1943–1957 ãã.
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ êèíîôîòîôîíîäîêóìåíòîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1979,
100 åä.õð.,
1943–1957 ãã.
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1978,
187 åä.õð.,
1938–1957 ãã.
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé Êàçàõñêîé ÑÑÐ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àë-ìà-Àòà Ô. Ð-1308
1621 åä.õð
1913–1984 ãã.
Öåíòðàëüíûé èíñòèòóò óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1510,
57 åä.õð.,
1965–1967 ãã.
Öåíòðàëüíûé èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé îòäåë Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà þñòèöèè Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-610
62 åä.õð.
1920–1922 ãã.
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1690,
1137 åä.õð.,
1929–1973 ãã.
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò íîâîãî êàçàõñêîãî àëôàâèòà ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êà-çàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-740
94 åä.õð.
1927–1937 ãã.
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò ïîìîùè èíâàëèäàì âîéíû, áîëüíûì, ðàíåíûì è äåìîáèëèçîâàííûì êðàñíîàð-ìåéöàì è ñåìüÿì ëèö, ïîãèáøèõ íà âîéíå ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-661
22 åä.õð.
1923–1930 ãã.
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1656,
1298 åä.õð.,
1935–1957 ãã.
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ìÿñîìîëî÷íûõ ñîâõîçîâ Êàçàõñòàíà è Ñðåäíåé Àçèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-988
622 åä.õð.
1934–1941 ãã.
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò Äîáðîâîëüíîãî îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ àðìèè, àâèàöèè è ôëîòó Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÄÎÑÀÐÌ) – Îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Îòàí» Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1806,
965 åä.õð.,
1951–1999 ãã.
Öåíòðàëüíûé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Åíáåê», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2088,
667 åä.õð.,
1957–1987 ãã.
Öåíòðàëüíûé òîðãîâûé îòäåë ïðè Êèðãèçñêîì ïðîìûøëåííîì áþðî Âûñøåãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õî-çÿéñòâà ÐÑÔÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-547
123 åä.õð.
1921–1924 ãã.
Öåíòðàëüíûé Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-195
3178 åä.õð.
1937–1938 ãã.
Öåíòðàëüíûé Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò Ñîâåòîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (ÖÈÊ ÊàçÀÑÑÐ, ÊàçÖÈÊ), ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-5
7744 åä.õð.
1920–1936 ãã.
Öåíòðàëüíûé Ñîâåò Êàçàõñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1485,
277 åä.õð.,
1959–1973 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group