Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2108,
2620 åä.õð.,
1946–1991 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1463
1204 åä.õð.,
1929–1953 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ìåëèîðàöèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1626,
3905 åä.õð.,
1940–1975 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ìåñòíîé è òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1591,
658 åä.õð.,
1953–1958 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1980,
49 åä.õð.,
1965–1966 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ìåñòíîé òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1592,
734 åä.õð.,
1943–1958 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ìîíòàæíûõ è ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Ìèíìîíòàæñïåöñòðîé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2101,
1644 åä.õð.,
1965–1983 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2255,
194 åä.õð.,
1988–1991 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2246,
6 åä.õð.,
1995–1997 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1535,
2290 åä.õð.,
1937–1975 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ïðîèçâîäñòâà è çàãîòîâîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2012,
1706 åä.õð.,
1962–1965 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè ìÿñíûõ è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1567,
2741 åä.õð.,
1937–1968 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1536,
2923 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1587,
3756 åä.õð.,
1946–1988 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ðûáíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1130
2747 åä.õð.
1965–1985 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1571,
3258 åä.õð.,
1936–1960 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1731,
3253 åä.õð.,
1955–1991 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2022,
1607 åä.õð.,
1965–1975 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2270,
1569 åä.õð.,
1991–1995 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ñîâõîçîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àêìîëèíñê Ô. Ð-2006,
117 åä.õð.,
1960–1962 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ñîâõîçîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1421
8634 åä.õð.,
1937–1959 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèé òÿæåëîé èíäóñòðèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1892,
7436 åä.õð.,
1955–1989 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1546,
1235 åä.õð.,
1939–1956 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1483,
122 åä.õð.,
1945–1947 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî öâåòíîé ìåòàëëóðãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Íàöèîíàëüíàÿ àêöèîíåðíàÿ êîìïàíèÿ «Êàçàõñòàí Òóñòi Ìåòàëäàðû», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1553,
10450 åä.õð.,
1949–1996 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1090
5143 åä.õð.
1962–1991 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî õëîïêîâîäñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1593,
261 åä.õð.,
1941–1957 ãã.
Ìîíòàæíî-íàëàäî÷íûé òðåñò Ìèíèñòåðñòâà çàãîòîâîê Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1451
106 åä.õð.,
1960–1969 ãã.
Ìîñêîâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1522,
2 åä.õð.,
1938–1941 ãã.
Øòàá 3-ãî áàòàëüîíà âîåííî-òåõíè÷åñêîãî îòðÿäà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1269
1 åä.õð.
1920 ã.
Øòàá 7-ãî áàòàëüîíà âîåííî-òåõíè÷åñêîãî îòðÿäà Êèðãèçñêîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ïðè Òóðêåñòàíñêîì ôðîíòå, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1286
8 åä.õð.
1920–1921 ãã.
Øòàá âîåííî-òåõíè÷åñêîãî îòðÿäà Êèðãèçñêîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ïðè Òóðêåñòàíñêîì ôðîíòå Ô. Ð-1284
4 åä.õð.
1920 ã.
Øòàá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Øòàá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1661,
37 åä.õð.,
1963–1995 ãã.
Øòàá îòäåëüíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî áàòàëüîíà Êèðãèçñêîãî êðàåâîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1280
7 åä.õð.
1921 ã.
Øòàá ÷àñòåé îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ (×ÎÍ), ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-66
172 åä.õð.
1921–1924 ãã.
Öåíòð íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò Ìèíèñòåð-ñòâà ãåîëîãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2166,
171 åä.õð.,
1968–1974 ãã.
Öåíòð ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-538
414 åä.õð.
1970–1977 ãã.
Öåíòð ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà çàãîòîâîê Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2189,
66 åä.õð.,
1970–1975 ãã.
Öåíòð ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà öâåòíîé ìåòàëëóð-ãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1570,
115 åä.õð.,
1967–1971 ãã.
Öåíòð ïî îêàçàíèþ èíæåíåðíûõ óñëóã ïðåäïðèÿòèÿì ãîðíî–ìåòàëëóðãè÷åñêîãî öåíòðà «Öåíòðãîðìåò» Ìèíèñòåñòâà öâåòíîé ìåòàëëóðãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2241,
61 åä.õð.,
1967–1997 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group