Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Ðåñïóáëèêàíñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàçòåõýíåðãî» Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îòêðûòîãî òèïà «Êàçòåõýíåðãî» Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2267,
426 åä.õð.,
1964–1999 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëåíèå çàïîâåäíèêàìè, çîîïàðêàìè è îõðàíû ïàìÿòíèêîâ ñòàðèíû ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1104
199 åä.õð.
1937–1943 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëåíèå çåëåíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êàçàõñêîé ÑÑÐ (òðåñò «Çåëåíñòðîé), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1303
132 åä.õð
1962–1971 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëåíèå ïî çàùèòå õëåáîïðîäóêòîâ Ìèíèñòåðñòâà çàãîòîâîê Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1853,
102 åä.õð.,
Ðåñïóáëèêàíñêîå óïðàâëå¬íèå ïî çàùèòå õëåáîïðîäóêòîâ Ìèíè¬ñòåðñòâà çàãîòîâîê Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Ýêñïåäèöèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ ïî îáñëåäîâàíèþ çåìåëüíîãî ôîíäà Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-996
113 åä.õð.
1928–1931 ãã.
Ýêñïîðòíî-èìïîðòíàÿ êîíòîðà «Êàçýêñïîðòèìïîðò» Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1610,
82 åä.õð.,
1934–1939 ãã.
Ìåñòíàÿ ïðîòèâîâîçäóøíàÿ îáîðîíà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÌÏÂÎ ÌÂÄ ÊàçÑÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1707,
90 åä.õð.,
1941–1951 ãã.
Ìåñòíîå ìåæäóâåäîìñòâåííîå ñîâåùàíèå ïî æåëåçíîäîðîæíûì è âîäíûì ïåðåâîçêàì ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1174
29 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðè Êàçàõñêîì êðàåâîì êîìèòåòå ÂÊÏ(á), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1723,
21 åä.õð.,
1924–1938 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-870
230 åä.õð.
1920–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè Öåíòðàëü-íîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå è Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-756
138 åä.õð.
1925-1937 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÑÑÑÐ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé èíñïåêöèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-820
43 åä.õð.
1925–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÑÑÑÐ ïðè Õîçÿéñòâåííîì óïðàâëåíèè Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà è Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-821
21 åä.õð.
1932–1935 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÑÑÑÐ ïðè Àð-õèâíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1458
61 åä.õð.,
1933–1951 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ ïðè Àëìà-Àòèíñêîì ñîþçíîì òðåñòå «Îâöåâîä» Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåðíîâûõ è æèâîòíîâîä÷åñêèõ ñîâõîçîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1422
4 åä.õð.,
1931–1933 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ èñêóññòâ ÑÑÑÐ ïðè Êàçàõñêîì ðåñïóáëèêàíñêîì òðåñòå ïî êèíîôèêàöèè è óïðàâëåíèþ ãîðîäñêîé, àóëüíîé è ñåëüñêîé êèíîñåòüþ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1166
5 åä.õð.
1932–1938 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ìÿñî-ðûáî-êîíñåðâíî-ìàñëîáîéíîé ïðîìûø-ëåííîñòè ïðè Êàçàõñêîì êðàåâîì ñîþçå ïðîìûñëîâî-îõîòíè÷íüèõ è ðûáàöêèõ êîîïåðàòèâîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-761
15 åä.õð.
1929–1932 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè ÑÑÑÐ ïðè Óïðàâëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñâÿçè ÑÑÑÐ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1429
39 åä.õð.,
1922–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ýëåêòðè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé ïðè Êàçàõñêîì ðàéîííîì óïðàâëåíèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé «Êàçýíåðãî», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-906
14 åä.õð.
1932–1933 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ÌÒÑ è áàòðà÷åñòâà ïðè Êàçàõñêîì îòäåëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî òðåñòà ÐÑÔÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1134
6 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ-êîæåâíèêîâ ïðè Êàçàõñêîì ãîñóäàðñòâåííîì êîæåâåííîì òðåñòå Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1452
5 åä.õð.,
1931–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðûáíèêîâ ïðè Êàçàõñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ðûáîïðîìûøëåííîì òðåñòå ïî ýêñïëóàòàöèè ìàëûõ âîäîåìîâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-907
2 åä.õð.
1933–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñíûõ ðàáî÷èõ ÑÑÑÐ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-856
61 åä.õð.
1923–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ñîâåòñêèõ è òîðãîâûõ ñëóæàùèõ ïðè Íàðîäíîì êîìèñ-ñàðèàòå ôèíàíñîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-701
38 åä.õð.
1919–1929 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ñîâåòñêèõ è òîðãîâûõ ñëóæàùèõ ïðè Öåíòðàëüíîì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-911
35 åä.õð.
1925–1934 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ñîþçà «Ñîâòîðãñëóæàùèõ» ïðè Óïðàâëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî íîâîëóáÿííûõ êóëü-òóð â Êàçàõñòàíå, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-367
4 åä.õð.
1930–1933 ãã.
Ìåñòíûé êîìèòåò ¹ 20 Ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ñîâåòñêèõ, îáùåñòâåííûõ è òîðãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ïðè Ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-819
1 åä.õð.
1926 ã.
Ìåñòíûé êîìèòåò Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1576,
20 åä.õð.,
1941–1957 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1190
3805 åä.õð.
1948–1991 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1251
170 åä.õð.
1933–1937 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1894,
494 åä.õð.,
1963–1971 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî âêóñîâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1538,
24 åä.õð.,
1947–1949 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî âûñøåãî è ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1982,
6420 åä.õð.,
1959–1988 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ãåîëîãèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1934,
2172 åä.õð.,
1956–1991 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1430
5385 åä.õð.,
1940–1958 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî ãðàæäàíñêîãî è ñåëüñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ «Ìèíãîðñåëüñòðîé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1559,
20134 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî æèâîòíîâîäñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1721,
131 åä.õð.,
1946 ã.
Ìèíèñòåðñòâî çàãîòîâîê Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1998,
2688 åä.õð.,
1956–1977 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî êèíåìàòîãðàôèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1679,
295 åä.õð.,
1946–1953 ãã.
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1890,
7057 åä.õð.,
1918–1991 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group