Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Ðåñïóáëèêàíñêèé îáùåñòðîèòåëüíûé òðåñò «Êàçïðîìñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1584,
127 åä.õð.,
1948–1954 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-97
63 åä.õð.
1948–1961 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2117,
251 åä.õð.,
1970–1978 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ïîäðÿäíûé ñòðîèòåëüíûé òðåñò «Êàçñîâõîçñòðîéòðåñò» Ìèíèñòåðñòâà ñîâõîçîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1370
503 åä.õð.,
1939–1948 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1837,
203 åä.õð.,
1959–1972 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ îáùåñòâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1833,
732 åä.õð.,
1958–1985 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Ñîþçà âîèíñòâóþùèõ áåçáîæíèêîâ Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1648,
74 åä.õð.,
1937–1943 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1495,
340 åä.õð.,
1957–1969 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò Äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Êàéðàò» Âñåñîþçíîãî ïðîôñîþçíî-êîîïåðàòèâíîãî äîáðîâîëüíîãî îáùåñòâà «Óðîæàé», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1501,
1321 åä.õð.,
1956–1987 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò âèíîãðàäàðñêèõ ñîâõîçîâ Ìèíèñòåðñòâà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1879,
369 åä.õð.,
1962–1971 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò «Êàçñàíòåõñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1857,
83 åä.õð.,
1956–1961 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò «Êàçñòðîéýëåêòðîìîíòàæ» Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1784,
699 åä.õð.,
1937–1972 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðåñò ïî ñîîðóæåíèþ ïðîìûøëåííûõ ïîäúåçäíûõ ðåëüñîâûõ è áåçðåëüñîâûõ äîðîã «Êàçïðîìòðàíññòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1816,
147 åä.õð.,
1959–1961 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò «Êàçëåãïðîìñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûø-ëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1548,
240 åä.õð.,
1953–1957 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîèòåëüíûé òðåñò «Êàçòîðãñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1918,
183 åä.õð.,
1968–1972 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîèòåëüíûé òðåñò «Àëìà-Àòàñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1835,
25 åä.õð.,
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîè¬òåëüíûé òðåñò «Àëìà-Àòàñòðîé» Ìèíè¬ñòåðñòâà æèëèùíîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòðîèòåëüíûé òðåñò «Àëìà-Àòàñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1836,
124 åä.õð.,
1965–1973 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ øîññåéíûõ äîðîã Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Êàçäîðñòðîéìàòåðèàëû), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1223
985 åä.õð.
1964–1987 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò èêóáàòîðíî-ïòèöåâîä÷åñêèõ ñòàíöèé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1730,
1045 åä.õð.,
1940–1959 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò êîíåâîäñòâà è êîíåçàâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1523,
1177 åä.õð.,
1940–1970 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ìåõîâîé è âàëÿëüíî-âîéëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Êàçìåõâàë-ïðîì), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1472
277 åä.õð.,
1941–1949 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïëîäîêîíñåðâíîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçïëîäêîíñåðâ» Ìèíèñòåðñòâà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2080,
187 åä.õð.,
1967–1973 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ïî çàãîòîâêå äóáèòåëÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1470
598 åä.õð.,
1942–1953 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ «Ïðîìñòðîéìàòåðèàëû» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà «Êàçãëàââîäñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ìåëèîðàöèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1829,
37 åä.õð.,
1969–1971 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò òåêñòèëüíî-òðèêîòàæíîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçòåêñòèëüïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1544,
308 åä.õð.,
1949–1953 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé òðåñò òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè è ëåñîçàãîòîâîê «Êàçòîïïðîì» Ìèíèñòåðñòâà ìåñòíîé è òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1581,
174 åä.õð.,
1953–1958 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé óçåë ðàäèîñâÿçè è òåëåâèäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-794
847 åä.õð.
1964–1995 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-780
243 åä.õð.
1963–1969 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ïî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2171,
186 åä.õð.,
1969–1976 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé Äîì ìîäåëåé Ìèíèñòåðñòâà ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2110,
177 åä.õð.,
1947–1976 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå äîáðîâîëüíîå îáùåñòâî êðîëèêîâîäîâ-ëþáèòåëåé Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ðåñ-ïóáëèêàíñêîå äîáðîâîëüíîå îáùåñòâî êðîëèêîâîäîâ è çâåðîâîäîâ-ëþáèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2212,
174 åä.õð.,
1980–1994 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ëåêöèîííîå áþðî Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1533,
485 åä.õð.,
1943–1956 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå îáúåäèíåíèå êíèæíîé òîðãîâëè Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êà-çàõñêîé ÑÑÐ ïî ïå÷àòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1313
87 åä.õð
1948–1970 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ãîðíîãî îáùåñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-200
107 åä.õð.
1961–1977 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1822,
77 åä.õð.,
1956–1965 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðàâëåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà ìóêîìîëüíî-êðóïÿíîé, êîìáèêîðìîâîé è ýëåâàòîðíîé ïðîìûøëåííîñòè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2087,
239 åä.õð.,
1955–1975 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîìûøëåííîå îáúåäèíåíèå êåðàìè÷åñêèõ, êðîâåëüíûõ, ïîëèìåðíûõ è êàìíåîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé «Êàçñòðîéìàòåðèàëû» Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2194,
305 åä.õð.,
1978–1988 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîìûøëåííîå îáúåäèíåíèå ïðåäïðèÿòèé æåëåçîáåòîíà «Êàçæåëåçîáåòîí» Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2161,
861 åä.õð.,
1969–1987 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîìûøëåííîå îáúåäèíåíèå ïðåäïðèÿòèé ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ «Êàçñòåí-ìàòåðèàëû» Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2169,
824 åä.õð.,
1970–1987 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêîå ïðîìûøëåííîå îáúåäèíåíèå öåìåíòíûõ è àñáîöåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2145,
793 åä.õð.,
1966–1988 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group