Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

ң !
Қ -ң қ қң құ ...
04-11-2021

. ң 180 ғ
, , ққ! Ққң ө ғ ң ұ ү...
28-10-2021

Қққ ң 25 ғ
Қққ 25 . ң үң 1996...
03-08-2021


ѲͲҢ в
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü Êèðãèçñêîãî êðàÿ» – îðãàí Ñîâåòà òðóäà è îáîðîíû Êèðãèç-ñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1309
1 åä.õð
1921 ã.
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Æàñ áîëüøåâèê» – îðãàí Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Ëåíèíñêîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè Êàçàõñòàíà (ÖÊ ËÊÑÌÊ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-275
14 åä.õð.
1940–1941 ãã.
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Çäðàâîîõðàíåíèå Êàçàõñòàíà» – îðãàí Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1378
25 åä.õð.,
1964–1978 ãã.
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ëèòåðàòóðà è èñêóññòâî Êàçàõñòàíà» – îðãàí Ñîþçà ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé Êàçàõ-ñòàíà è Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-289
101 åä.õð.
1937–1941 ãã.
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ëèòåðàòóðà è èñêóññòâî Êàçàõñòàíà» – îðãàí Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-980
158 åä.õð.
1936–1941 ãã.
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò Êàçàõñòàíà» – îðãàí Ìèíèñòåðñòâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-948
49 åä.õð.
1958–1977 ãã.
Ðåäàêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî æóðíàëà «Íàðîäíîå õîçÿéñòâî Êàçàõñòàíà» Ãîñó-äàðñòâåííîé ïëàíîâîé êîìèññèè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-337
85 åä.õð.
1937–1971 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ âåòåðèíàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1435
44 åä.õð.,
1959–1971 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ êîíòîðà Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè è îõðàíû íåäð Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1598,
933 åä.õð.,
1939–1957 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåìåííàÿ èíñïåêöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1737,
718 åä.õð.,
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåìåííàÿ èíñïåêöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1845,
569 åä.õð.,
1951–1973 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2190,
54 åä.õð.,
1966–1975 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2084,
25 åä.õð.,
1936–1975 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîìèññèÿ ïî áîðüáå ñ ñèëèêîçîì ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì êîìèòåòå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî íàäçîðó çà áåçîïàñíûì âåäåíèåì ðàáîò â ïðîìûøëåííîñòè è ãîðíîìó íàäçîðó, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2129,
170 åä.õð.,
1945–1970 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòîðà ñïåöèàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (Ñïåöñòðîé), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-937
226 åä.õð.
1937–1939 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíòðîëüíîñåìåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1438
51 åä.õð.,
1937–1954 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì ïëàíîâîì êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÐÍÒÁ ÊàçÑÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1449
233 åä.õð.,
1959–1977 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ äåçèíôåêöèîííàÿ ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõ-ñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1889,
164 åä.õð.,
1940–1962 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1693,
3100 åä.õð.,
1948–1979 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñòàíöèÿ çàùèòû ðàñòåíèé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2192,
98 åä.õð.,
1971–1975 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1779,
412 åä.õð.,
1934–1972 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ øêîëà âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2150,
95 åä.õð.,
1964–1973 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèå ïðîìûøëåííîå îáúåäèíåíèå ïðåäïðèÿòèé íåðóäíûõ ìàòåðèàëîâ «Êàçíåðóäìàòå-ðèàëû» Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2153,
714 åä.õð.,
1966–1988 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèå ïðîôåññèîíàëüíûå êóðñû Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ñîþçà ðàáî÷èõ ìÿñî-ìîëî÷íûõ ñîâõîçîâ Êàçàõñòàíà è Ñðåäíåé Àçèè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-924
167 åä.õð.
1933–1940 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé àýðîêëóá Äîáðîâîëüíîãî îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ àðìèè, àâèàöèè è ôëîòó (ÄÎÑÀÀÔ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1720,
37 åä.õð.,
1949–1963 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2130,
117 åä.õð.,
1948–1965 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1862,
690 åä.õð.,
1939–1974 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé äîì ñàíèòàðíîãî ïðîñâåùåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-159
135 åä.õð.
1956–1969 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êëèíè÷åñêèé ãîñïèòàëü äëÿ èíâàëèäîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2078,
147 åä.õð.,
1943–1975 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êëóá àëüïèíèñòîâ Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1931,
429 åä.õð.,
Ðåñïóáëèêàíñêèé êëóá àëüïèíè¬ñòîâ Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Ñîâåòå Ìèíèñò-ðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïî ðåãóëèðîâàíèþ âåðáîâêè ðàáî÷åé ñèëû ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññà-ðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1297
1 åä.õð
1935 ã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1832,
870 åä.õð.,
1957–1974 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ êîììóíàëüíî-æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1218
88 åä.õð.
1937–1947 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1217
201 åä.õð.
1930–1946 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîòíèêîâ ïîëèòèêî-ïðîñâåòèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-897
313 åä.õð.
1937–1953 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ÌÒÑ è çåìîðãàíîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1482,
1177 åä.õð.,
1932–1953 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáî÷èõ ïîæàðíîé îõðàíû ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1168
11 åä.õð.
1939–1945 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ìîíòàæíûé òðåñò «Êàçïðîìòåõìîíòàæ» Ìèíèñòåðñòâà ìîíòàæíûõ è ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1343
292 åä.õð
1966–1973 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé ìóçåé íàðîäíîãî ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2146,
59 åä.õð.,
1970–1976 ãã.
Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1907,
242 åä.õð.,
1947–1974 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң - Ққ ң i ii әiiң ii. Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ (24.1.1996) i. . өii үi i ұ . ң ү, үiң ққғ қ ....

Барлығын көрсету
 
- neon-group