Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ôèíàíñîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-229
1278 åä.õð.
1918–1934 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò þñòèöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1541,
10516 åä.õð.,
1920–1991 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò þñòèöèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Íàðêîìþñò ÊàçÀÑÑÐ, ÍÊÞ ÊàçÀÑÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1380
970 åä.õð.,
1920–1936 ãã.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ïëîäîâîäñòâà è âèíîãðàäàðñòâà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2103,
1233 åä.õð.,
1959–1973 ãã.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2071,
301 åä.õð.,
1936–1951 ãã.
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îáùåñòâî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Êàçàõñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-676
132 åä.õð.
1941–1967 ãã.
Ïàâèëüîí ëó÷øèõ îáðàçöîâ òîâàðîâ øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ Òîðãîâîé ïàëàòû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2037,
5 åä.õð.,
1960–1961 ãã.
Ïàñòáèùíî-ìåëèîðàòèâíûé ñòðîèòåëüíûé òðåñò Ìèíèñòåðñòâà âîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1644,
127 åä.õð.,
1947–1953 ãã.
Ïåðåñåëåí÷åñêèé îòäåë ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1490,
260 åä.õð.,
1937–1957 ãã.
Ïåðåñåëåí÷åñêèé îòäåë ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1208
155 åä.õð.
1938–1941 ãã.
Ïåðåñåëåí÷åñêîå óïðàâëåíèå Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ãîñó-äàðñòâåííûé êîìèòåò Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïî òðóäó – Ìèíèñòåðñòâî òðóäà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1987,
1994 åä.õð.,
1938–1991 ãã.
Ïåðåñåëåí÷åñêîå óïðàâëåíèå ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1000
97 åä.õð.
1928–1932 ãã.
Ïåòðîïàâëîâñêèé Ñîâåò ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ Àêìîëèíñêîé îáëàñòè, ã. Ïå-òðîïàâëîâñê Ô. Ð-23
2 åä.õð.
1917 ã.
Ïîëèòè÷åñêèé èíñòèòóò Ãëàâíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-903
63 åä.õð.
1921–1923 ãã.
Ïîëíîìî÷íîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ ïðè Ñèáèðñêîì ðåâîëþöèîííîì êîìèòåòå, ã. Îìñê Ô. Ð-846
142 åä.õð.
1920–1922 ãã.
Ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ðåëèãèîçíûõ âîïðîñîâ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-789
42 åä.õð.
1924–1936 ãã.
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ã. Ìîñêâà Ô. Ð-196
1291 åä.õð.
1921–1975 ãã.
Ïðàâëåíèå Êèðãèçñêîãî îáëàñòíîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî òðåñòà Êèðãèçñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êèðòîðã», ã. Òàøêåíò Ô. Ð-1051
2 åä.õð.
1924–1925 ãã.
Ïðàâëåíèå àðõèòåêòóðíîãî ôîíäà Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1774,
45 åä.õð.,
1936–1952 ãã.
Ïðàâëåíèå ñîþçà õóäîæíèêîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1736,
3183 åä.õð.,
1936–1976 ãã.
Ïðàâëåíèå Öåíòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ðàáî÷åãî êîîïåðàòèâà Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-657
9 åä.õð.
1928–1930 ãã.
Ïðàâëåíèå Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1773,
433 åä.õð.,
1935–1971 ãã.
Ïðàâëåíèå Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1824,
307 åä.õð.,
1957–1970 ãã.
Ïðàâëåíèå Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2128,
305 åä.õð.,
1958–1973 ãã.
Ïðàâëåíèå Ñîþçà ïèñàòåëåé Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1778,
2240 åä.õð.,
1912–1974 ãã.
Ïðàâëåíèå Ñîþçà ñîâåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ Êàçàõñòàíà (ÑÑÊÊ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1840,
362 åä.õð.,
1939–1970 ãã.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ â Ñðåäíåé Àçèè, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-755
94 åä.õð.
1920–1928 ãã.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ, ã. Ñòåðëèòàìàê Ô. Ð-659
14 åä.õð.
1920–1922 ãã.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïî ëåñîçàãîòîâêàì â Ñèáèðè Êàçàõñêîãî êðàåâîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ, ã. Íîâîñèáèðñê Ô. Ð-1517,
1 åä.õð.,
1932 ã.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ â Êàçàõñòàíå, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1528,
1 åä.õð.,
1939–1940 ãã.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïî òîðãîâëå ñî ñòðàíàìè Âîñòîêà â Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Âîñòãîñòîðã), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1043
9 åä.õð.
1930–1931 ãã.
Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1109
11352 åä.õð.
1938–1991 ãã.
Ïðèèðòûøñêîå ðóäîóïðàâëåíèå «Èðòûøóãîëü» Êàçàõñêîãî ãîðíî-ðóäíî-óãîëüíîãî òðåñòà Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Ñåìèïàëàòèíñê Ô. Ð-1222
7 åä.õð.
1932–1933 ãã.
Ïðîäîâîëüñòâåííûé îòäåë Ðåâîëþöèîííîãî êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ Êèðãèçñêèì êðàåì, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1193
116 åä.õð.
1919–1920 ãã.
Ïðîåêòíîå áþðî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíèñòåðñòâà ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1564,
6 åä.õð.,
1939–1943 ãã.
Ïðîôåññèîíàëüíûé êîìèòåò ¹ 67 ñîþçà ñîâåòñêèõ è òîðãîâûõ ñëóæàùèõ ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì âûñ-øåì êîîïåðàòèâíî-êîììåð÷åñêîì èíñòèòóòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-1492,
11 åä.õð.,
1926–1927 ãã.
Ðàéîííûé æåëåçíîäîðîæíûé öåíòð âñåîáùåãî âîåííîãî îáó÷åíèÿ Òàøêåíòñêîé è Îðñêîé æåëåçíûõ äîðîã, ã. Îðåíáóðã. Ô. Ð-1285
6 åä.õð.
1922ã.
Ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ Êèðãèçñêèì êðàåì (Êèðâîåíðåâêîì), ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-14
171 åä.õð.
1919–1920 ãã.
Ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ïðèñîåäèíåííûìè ê Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ îáëàñòÿìè áûâøåé Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-548
47 åä.õð.
1920–1925 ãã.
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ïèîíåð» – îðãàí Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Ëåíèíñêîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè Êàçàõñòàíà (ÖÊ ËÊÑÌÊ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-276
28 åä.õð.
1939–1941 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң , ң - Ққ ң ii i әiiiң ii.
Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ i. әii ұғ Қ .

Барлығын көрсету
 
- neon-group