Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
03-08-2021


ѲͲҢ в
14-06-2021

2021 ң ң 11- Ққ қ қғ-ү құ қ ң үұққ
2021 ң ң 11- Ққ қ ...
21-05-2021


Қ Қ Ҳ ² ҚҒ Қв Ң 75 Ғ...
21-04-2021


...
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Îðåíáóðãñêèé ìåñòíûé àðòèëëåðèéñêèé ñêëàä Çàâîëæñêîãî âîåííîãî îêðóãà, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1292
13 åä.õð.
1920–1922 ãã.
Îðåíáóðãñêèé îòäåëüíûé îáîçíî-âåùåâîé ìàãàçèí Ñàìàðñêîãî îêðóæíîãî âåùåâîãî ñêëàäà, ã. Îðåíáóðã. Ô. Ð-1294
14 åä.õð.
1920–1923 ãã.
Þðèäè÷åñêàÿ êîìèññèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2096,
167 åä.õð.,
1960–1970 ãã.
Îñîáàÿ êîìèññèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó þæíûõ ãóáåðíèé Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ ïðè Âñåðîññèéñêîì Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå ÐÑÔÑÐ, ã. Òàøêåíò Ô. Ð-938
186 åä.õð.
1922–1928 ãã.
Îòäåë âíóòðåííåãî óïðàâëåíèÿ ïðè Âîåííî-ðåâîëþöèîííîì êîìèòåòå Âîëãî-Êàñïèéñêîé Êèðãèçèè, ã. Àñòðàõàíü Ô. Ð-1952,
28 åä.õð.,
1920 ã.
Îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ôèíàíñîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1262
6 åä.õð.
1929 ã.
Îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Âîåííî-ðåâîëþöèîííîãî êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ Êèðãèçñêèì êðàåì, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-921
43 åä.õð.
1918–1921 ãã.
Îòäåë ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð Êàçàõñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà çåìëåäåëèÿ èìåíè Â. Ð. Âèëüÿìñà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1714,
692 åä.õð.,
1930–1959 ãã.
Îòäåë ïðîêóðàòóðû Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà þñòèöèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ – Ïðîêóðàòóðà Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ïðîêóðàòóðà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2014,
1682 åä.õð.,
1953–1990 ãã.
Îòäåë ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ãëàâíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî îõðàíå è âîñïðîèçâîäñòâó ðûáíûõ çàïàñîâ è ðåãóëèðîâàíèþ ðûáîëîâñòâà Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïî îõðàíå ðûáíûõ çàïàñîâ è êîíòðîëþ çà ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì íà ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìàõ «Êàçãëàâðûáîõðàíà» Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áèîðåñóðñîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1939,
941 åä.õð.,
1937–1995 ãã.
Îòäåë þñòèöèè Âîåííî-ðåâîëþöèîííîãî êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ Êèðãèçñêèì êðàåì, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1443
11 åä.õð.,
1918–1920 ãã.
Îòäåë Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïî ðåâèçèè Êàçàõñêîãî êðàåâîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-514
197 åä.õð.
1923–1928 ãã.
Îòäåëåíèå «Òðàíñæåëäîðèçäàò» Ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ Êàçàõñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1772,
93 åä.õð.,
1940–1962 ãã.
Îòäåëåíèå Ãëàâíîãî äèñöèïëèíàðíîãî ñóäà Âñåðîññèéñêîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1253
49 åä.õð.
1923–1927 ãã.
Îòäåëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé èìïîðòíî-ýêñïîðòíîé êîíòîðû ÐÑÔÑÐ ïðè Óïðàâëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçãîñòîðã), ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1030
145 åä.õð.
1923–1931 ãã.
Îòäåëüíàÿ øòðàôíàÿ ðîòà ïðè Êèðãèçñêîì êðàåâîì âîåííîì êîìèññàðèàòå, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1276
7 åä.õð.
1920–1921 ãã.
Íàðîäíûé Êîìèññàðèàò ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-90
13303 åä.õð.
1920–1991 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Êà-çàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1702,
4674 åä.õð.,
1939–1990 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíåøíåé è âíóòðåííåé òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1020
367 åä.õð.
1924–1982 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíóòðåííåé òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ «Íàðêîìâíóòîðã», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1594,
73 åä.õð.,
1930–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (ÍÊÂÄ ÊàçÀÑÑÐ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-40
663 åä.õð.
1920–1930 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1473
9893 åä.õð.,
1936–1991 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçíàðêîìçäðàâ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-82
1673 åä.õð.
1920–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1481
41412 åä.õð.,
1936–1985 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çåìëåäåëèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçíàðêîìçåì), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-74
8397 åä.õð.
1919–1937 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò èíîñòðàííûõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Êàçàõñêîé ÑÑÐ (ÌÈÄ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1955,
663 åä.õð.,
1963–1991 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðåñ-ïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1697,
4017 åä.õð.,
1937–1994 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-908
281 åä.õð.
1932–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ëåãêîé ïðîìûøëåí-íîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêöèîíåðíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ «Ëåãèíâåñò», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1488,
7431 åä.õð.,
1936–1998 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçíàðêîìëåãïðîì), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1210
313 åä.õð.
1932–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ìåñòíîé ïðî-ìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí – Ðåñïóáëèêàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êîíöåðí ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçìåñòïðîì», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1563,
3900 åä.õð.,
1937–1993 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Íàðêîììåñòïðîì, ÍÊÌÏ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1302
399 åä.õð
1934–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîäîâîëüñòâèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-224
3819 åä.õð.
1920–1924 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1692,
7891 åä.õð.,
1937–1988 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçíàðêîìïðîñ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-81
3583 åä.õð.
1920–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé èíñïåêöèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (ÍÊÐÊÈ), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-44
4853 åä.õð.
1919–1934 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ñíàáæåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1431
186 åä.õð.,
1929–1936 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî òîðãîâëè Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíè-ñòåðñòâî òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1611,
2967 åä.õð.,
1937–1991 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò òðóäà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êàçíàðêîìòðóä), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-83
492 åä.õð.
1920–1932 ãã.
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ôèíàíñîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1606,
9313 åä.õð.,
1937–1986 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң , ң - Ққ ң ii i әiiiң ii.
Қ iiң "Ққ ң i әii " . ң үi ғ i. әii ұғ Қ .

Барлығын көрсету
 
- neon-group