Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

ң !
Қ -ң қ қң құ ...
04-11-2021

. ң 180 ғ
, , ққ! Ққң ө ғ ң ұ ү...
28-10-2021

Қққ ң 25 ғ
Қққ 25 . ң үң 1996...
03-08-2021


ѲͲҢ в
Конференциялар
17 2013
2013 17 ү қң қ ұғң құ 30 ұғ ққ ғ ә ө.


05 ә 2013
2003 ң ә ң 3- Ә- ғ Ққ Ұқ ң ғ ң ә ғ , Ққң , ә ә ғ ққ ғ-қ ө.


04 ә 2013
2013 ң 4 ә Ққ қ ұғ ққң ө , қғ қ, қ , ғң , Ққ -ң ә ұң ң ұқ өң 100 қ өң ү ә Ққ ң ә㳻 -ң ұ ғ ө ұ.


18 қ 2012
Қ ң ұғ Ққ ұқ ұң , ққ ғ ө.


Жөнсілтер

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Êîíòîðà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1461
94 åä.õð.,
1947–1952 ãã.
Êîíòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ñáûòó «Êàçìåñòñíàáñáûò» Ìèíèñòåðñòâà ìåñòíîé òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1580,
74 åä.õð.,
1944–1953 ãã.
Êðàåâàÿ âîåííàÿ øêîëà ôèçè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè Êèðãèçñêîì êðàåâîì âîåííîì êîìèññàðèàòå, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-705
55 åä.õð.
1921–1924 ãã.
Êðàåâàÿ êîíòîðà óïîëíîìî÷åííîãî Âñåñîþçíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ðàçâåäåíèþ, çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå, ñíàáæåíèþ âíóòðåííåãî ðûíêà è ýêñïîðòó ëåêàðñòâåííîãî ýôèðíî-äóøèñòîãî òåõíè÷åñêîãî è òàáà÷íîãî ñûðüÿ ïî Êàçàõñòàíó (Ëåêòåõñûðüå), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1018
16 åä.õð.
1925–1937 ãã.
Êðàåâàÿ ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ïðè Öåíòðàëüíîì Ñîâåòå Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà 43 åä.õð.
43 åä.õð.
1924–1927 ãã.
Êðàåâîå áþðî ñåêöèè íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1785,
52 åä.õð.,
1929–1935 ãã.
Êðàåâîå êîíâåíöèîííîå áþðî ïî çàãîòîâêàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ ïðè Óïîëíîìî÷åííîì Êîìèòåòà çàãîòîâîê Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ (Êðàéêîíâåíöáþðî), ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1124
57 åä.õð.
1932–1935 ãã.
Êðàåâîå óïðàâëåíèå ïî ðûáîëîâñòâó è ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîäîâîëü-ñòâèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-284
148 åä.õð.
1921–1924 ãã.
Êðàåâîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîâåùàíèå ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1175
33 åä.õð.
1922–1925 ãã.
Êðàåâîé âîåííûé êîìèññàðèàò Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-59
1671 åä.õð.
1919–1925 ãã.
Êðàåâîé êîìèòåò êàçàêèçàöèè ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå òðóäà Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1267
2 åä.õð.
1929–1930 ãã.
Êðàåâîé êîìèòåò ïî êîðåíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è àïïàðàòà ïðè Ïðåçèäèóìå Êàçàõñêîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-877
102 åä.õð.
1933–1936 ãã.
Êðàåâîé êîìèòåò ñîþçà Êîø÷è ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-769
130 åä.õð.
1926–1930 ãã.
Êðàåâîé êóêîëüíûé òåàòð Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1241
171 åä.õð.
1935–1971 ãã.
Êðàåâîé ñîâåò îáùåñòâà «Äîëîé íåãðàìîòíîñòü» ïðè Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå Êàçàõ-ñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-766
41 åä.õð.
1925–1936 ãã.
Êóëüäæèíñêîå àãåíòñòâî Êàçàõñêîãî êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èìïîðòíî-ýêñïîðòíîé òîðãîâîé êîíòîðû Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ, ã. Êóëüäæà Ô. Ð-1031
6 åä.õð.
1926–1927 ãã.
ßðìàðî÷íûé êîìèòåò ïðè Ñîâåòå Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1172
10 åä.õð.
1933–1936 ãã.
ß÷åéêà Îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ îáîðîíå è àâèàöèîííî-õèìè÷åñêîìó ñòðîèòåëüñòâó «Îñîàâèàõèì» ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé èíñïåêöèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1265
5 åä.õð.
1927–1932 ãã.
ß÷åéêà Îñîàâèàõèìà ïðè Âîåííî-îêðóæíîì ôèíàíñîâî-êîíòðîëüíîì îòäåëå Ôèíàíñîâî-êîíòðîëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1477
1 åä.õð.,
1927 ã.
ß÷åéêà ïîìîùè ãîëîäàþùèì ïðè Ãëàâíîì óïðàâëåíèè êîììóíàëüíûõ õîçÿéñòâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíóòðåííèõ äåë Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1350
1 åä.õð.,
1921 ã.
ß÷åéêà Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïîìîùè áîðöàì ðåâîëþöèè ¹ 21 ïðè Âîåííî-îêðóæíîì ôèíàí-ñîâî-êîíòðîëüíîì îòäåëå Ôèíàíñîâî-êîíòðîëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Êçûë-Îðäà Ô. Ð-1478
1 åä.õð.,
1927 ã.
Îáîçíî-âåùåâîé ñêëàä âîåííî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà ñíàáæåíèÿ Îðåíáóðãñêîãî óêðåïëåííîãî ðàéîíà, ã. Îðåíáóðã. Ô. Ð-1288
1 åä.õð.
1920 ã.
Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå Êàçàõñòàíà «Çà Êàçàõñòàí–2030», ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2279,
15 åä.õð.,
Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå Êàçàõ¬ñòàíà «Çà Êàçàõñòàí–2030», ã. Àëìà-Àòà
Îáùåñòâî èçó÷åíèÿ Êàçàõñòàíà Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-693
44083 åä.õð.
1920–1991 ãã.
Îáùåñòâî «Çíàíèå» Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1810,
1716 åä.õð.,
1947–1975 ãã.
Îáùåñòâî õèðóðãîâ Êàçàõñòàíà, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-728
107 åä.õð.
1940–1965 ãã.
Îáúåäèíåíèå «Êàçêðàéñîþççàãîòñûðüå» Êàçàõñêîãî êðàåâîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1508,
1 åä.õð.,
1931–1933 ãã.
Îáúåäèíåííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî òîðãîâî-çàãîòîâèòåëüíûõ, ñáûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îð-ãàíèçàöèè Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ â ãîðîäå Ìîñêâå ïðè Ïðåäñòàâèòåëüñòâå Êàçàõñêîé ÀÑÑÐ ïðè Âñåñîþçíîì Öåíòðàëüíîì Èñïîëíèòåëüíîì Êîìèòåòå (Êàçòîðãïðåäñòâî), ã. Ìîñêâà Ô. Ð-1036
18 åä.õð.
1927–1930 ãã.
Îáúåäèíåííûé Êàçàõñêèé àêàäåìè÷åñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè è Ðåñïóáëèêàíñêèé ðóññêèé òåàòð äðàìû Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1150
398 åä.õð.
1941–1960 ãã
Þæíàÿ ãðóïïà îòäåëà ïî ðåâèçèè ïîñòðîéêè Òóðêåñòàíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1263
5 åä.õð.
1927–1930 ãã.
Þæíî-Êàçàõñòàíñêèé òðåñò «Ñêîòîâîä» Âñåñîþçíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ìÿñíûõ ñîâåò-ñêèõ õîçÿéñòâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà çåìëåäåëèÿ ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-668
13 åä.õð.
1931–1934 ãã.
Þæíî-Êàçàõñòàíñêèé òðåñò ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè «Ãëàâìÿñî» Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1114
350 åä.õð.
1931–1937 ãã.
Þæíûé ñïåöèàëèçèðîâàí¬íûé ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò «Þæýëåâàòîðìåëüñòðîé» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ðàáîò Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî ñòðîèòåëüñòâà Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-33
782 åä.õð.
1952–1973 ãã.
Þæíûé òðåñò ìóêîìîëüíî-êðóïÿíîé è êîìáèêîðìîâîé ïðîìûøëåííîñòè «Êàçõëåáîïðîäóêò» Êàçàõñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ïðèåìêå, õðàíåíèþ è ïåðåðàáîòêå çåðíà è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1852,
91 åä.õð.,
1962–1965 ãã.
Îêðóæíîé àäìèíèñòðàòèâíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ ïî ñîîðóæåíèþ æåëåçíîé äîðîãè Ïåòðîïàâëîâñê-Êîê÷åòàâ-Áîðîâîå, ã. Ïåòðîïàâëîâñê Ô. Ð-1444
1 åä.õð.,
1926 ã.
Îðãàíèçàöèîííî-èíñòðóêòîðñêèå êóðñû âñåîáùåãî âîåííîãî îáó÷åíèÿ Êèðãèçñêîãî êðàÿ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-1273
18 åä.õð.
1920–1921 ãã.
Îðãàíèçàöèîííîå áþðî Ãîñóäàðñòâåííîãî Êàçàõñêîãî õëîïêîâîãî îáùåñòâà Óïîëíîìî÷åííîãî Ãëàâíîãî õëîïêîâîãî êîìèòåòà â Ñðåäíåé Àçèè (Êàçõëîïîê), ã. ×èìêåíò Ô. Ð-1325
58 åä.õð
1928–1930 ãã.
Îðäåíà Äðóæáû Íàðîäîâ èçäàòåëüñòâî «Æàçóøû» Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êà-çàõñêîé ïî äåëàì èçäàòåëüñòâ, ïîëèãðàôèè è êíèæíîé òîðãîâëè, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-1383
447 åä.õð.,
1934–1985 ãã.
Îðäåíà Ëåíèíà Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïî èððèãàöèè è ñòðîèòåëüñòâó ðèñîñåþùèõ ñîâõîçîâ «Ãëàâðèññîâõîçñòðîé» Ìèíèñòåðñòâà ìåëèîðàöèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, ã. Àëìà-Àòà Ô. Ð-2179,
1387 åä.õð.,
1964–1974 ãã.
Îðåíáóðãñêèå ðóññêî-êèðãèçñêèå ïåäàãîãè÷åñêèå êóðñû Ãëàâíîãî êîìèòåòà ïðîôåññèîíàëüíî-òåõ-íè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ Êèðãèçñêîé ÀÑÑÐ, ã. Îðåíáóðã Ô. Ð-399
54 åä.õð.
1918–1921 ãã.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Ққ ң әұ ө: ұ ә, ұұ

Барлығын көрсету
 
- neon-group